Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka – aktualizované, ktoré budú rodičia od 29.11. 2021 predkladať namiesto tých predchádzajúcich.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa – 26.11. 2021

OPATRENIA PLATNÉ OD 25.11. 2021
Vláda včera schválila lockdown, ktorý napomôže znížiť šírenie vírusu. https://korona.gov.sk/…/upl…/2021/11/24_11_021_final.pdf
V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od dnes zavádzajú nasledovné zmeny:
povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,
výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov (https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady…/vyhlaska_262.pdf…);
zákaz vychádzania sa nevzťahuje na sprevádzanie dieťaťa a žiaka do školy a školského zariadenia,

Dieťa s príznakmi respiračných ochorení / nádcha, sopel, kašeľ/ a črevného ochorenia/hnačka/ nebude učiteľkami prebraté .
ŽIADAME rodičov, aby dodržiavali čas odovzdania dieťaťa v MŠ – do 8,00 hod. a vyzdvihnutiae dieťaťa do 16,00 hod.
S dieťaťom do MŠ vstupuje LEN jedna osoba, ktorá musí mať respirátor.
V šatni sa zdržiavajú max. 2 deti a 2 rodičia, ani na hlavnej chodbe sa nezdržuje viac ľudí. V prípade nutnosti, je potrebné čakať na školskom dvore, kým sa zníži počet ľudí na hlavnej chodbe a v šatni.
Dodržiavať odstupy 2 m.
Pred vstupom do MŠ použiť dezinfekciu rúk.
Prosíme, buďte zodpovední pri dodržiavaní opatrení, chránite svoje deti, seba a zamestnancov školy.
Ďakujeme.

OZNAM – 10.11. 2021
Milí rodičia, naša MŠ sa od pondelka 15.11. 2021 opäť OTVÁRA.
Prosíme opätovne o zodpovedný prístup rodičov, aby do škôlky priniesli len zdravé deti bez akýchkoľvek príznakov chorôb. (Je to v záujme nás všetkých)
Ak sa u dieťaťa potvrdí ochorenie COVID 19, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť materskej škole.
Pri nástupe do MŠ prosím prineste vyplnené tlačivo O BEZPRÍZNAKOVOSTI – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

OZNAM – 3.11. 2021
Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Batizovce bude naša MŠ z dôvodu hlásenia viacerých pozitívnych prípadov u zamestnancov ZATVORENÁ do 14.11. 2021, nakoľko nie je možné zabezpečiť plynulý chod prevádzky. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.
Rodičia detí majú nárok na karanténnu OČR.

OZNAM – 29.10. 2021
Materská škola v Batizovciach oznamuje rodičom, že v súvislosti s ochorením COVID 19 a v súlade s rozhodnutím RUVZ v Poprade, bude materská škola v čase od 29.10.2021 do 07.11.2021 zatvorená. Podľa pokynov RÚVZ deti, ktoré boli v MŠ 27.10. a 28.10. /streda, štvrtok/, resp. jeden z týchto dní, majú dodržiavať pravidlá karantény. O karanténe a zatvorení MŠ boli rodičia informovaní prostredníctvom uzavretej fb stránky, miestneho rozhlasu, oznamom na vchodových dverách a rodičom detí, ktoré boli v MŠ vo štvrtok, túto skutočnosť oznámila pani učiteľka pri preberaní dieťaťa.

OZNAM- 09.09. 2021
Oznamujeme rodičom, že dňa 13.09. 2021 o 16,00 hod. v sále Kultúrneho domu sa uskutoční rodičovské združenie.


28.8.2021 Čo potrebuje dieťa pri nástupe do materskej školy Batizovce
Čo potrebuje dieťa pri nástupe do materskej školy Batizovce – PDF súbor

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


27.8.2021 Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.
COVID automat a Školský semafor bol pred niekoľkými dňami zverejnený na našej fb stránke. Týmto sa budeme v priebehu školského roka riadiť, kým nebudú vydané nové usmernenia, nariadenia, resp. rozhodnutia.
Vzhľadom na momentálnu situáciu ohľadne COVID-19 a na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, upozorňujem rodičov na prísne dodržiavanie pokynov a to:
- R-O-R – rúško, odstup, dezinfekcia rúk / pri hlavnom vchode je stojan s dezinfekciou/,
- dieťa do MŠ priviesť do 8,00 hod. , potom sa budova zamyká a dezinfikujú vnútorné priestory,
- riadiť sa pokynmi, kto môže do budovy MŠ vstúpiť/pokyny sú na vchodových dverách budovy MŠ/,
- nezdržiavať sa v interiéri MŠ dlho, v šatniach jednotlivých tried môžu byť max. 2 rodičia a 2 deti, s jedným dieťaťom do MŠ chodí jeden rodič,
- do MŠ rodič privádza LEN ZDRAVÉ DIEŤA. Ak je dieťa prechladené, alebo má kašeľ, treba ho nechať doma, resp. sa poradiť o ďalšom postupe s detským lekárom, či je potrebná návšteva lekára, alebo len domáce preliečenie,
- ak dieťa bude javiť príznaky ochorenia /nádcha, kašeľ,…/ učiteľka dieťa nepreberie!!!!
- pri prvom nástupe dieťa do MŠ v septembri 2021 je potrebné, aby rodič pri odovzdaní dieťaťa učiteľke v triede, predložil aj Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Ak dieťa nie je v MŠ tri dni , tak rodič tiež odovzdá toto vyhlásenie učiteľke v triede/ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa nájdete v súboroch/,
- ak dieťa nie je v MŠ viac ako 5 dní pre chorobu, rodič predkladá potvrdenie od lekára, že dieťa daný čas pre chorobu bolo doma.
Deti si po vstupe do triedy umyjú ruky a je im odmeraná teplota/ranný filter/. Rúška deti v MŠ nemajú.
ŽIADAME rodičov, aby tieto opatrenia rešpektovali a dodržiavali, nakoľko je to v záujme zdravia detí, zamestnancov školy, ale všetkých, ktorí do MŠ vstupujú.

6.8.2021 Oznam pre rodičov
Povinné predprimárne vzdelávanie – PDF súbor

3.8.2021 Oznam pre rodičov
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne:
na jedno dieťa vo veku od 2 do 5 rokov sumou 15,00 € . Príspevok materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa uhrádza v plnej výške a to 15,00 € za dieťa, ktoré bolo do MŠ prijaté na: adaptačný pobyt, diagnostický pobyt ,poldenný pobyt
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 15-teho dňa v kalendárnom mesiaci na č. ú. SK77 0200 0000 0016 9084 4458.

3.8.2021 Oznam pre rodičov
Informácie o výške stravného / dotácie na stravu v priloženom súbore
PDF súbor

11.06. 2021 OZNAM

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, ktorí podali žiadosť na predprimárne vzdelávanie svojho dieťaťa, že ROZHODNUTIE si môžu v MŠ vyzdvihnúť dňa 14.06. 2021 /pondelok/ v čase od 10,00 do 16,00 hod. Je potrebné, aby prišli obidvaja rodičia, nakoľko musia prevzatie podpísať.

02.05. 2021OZNAM
Poprosím rodičov, aby sa riadili novými pokynmi, ktoré vychádzajú z vyhlášky UVZ – č. 200, ktorá hovorí o vstupoch do objektov – v bordovom s testom, v ružovom a červenom všetci len s čestným prehlásením.
bezinfekčnosť 3.5.21
To, ktoré ste predkladali teraz, sa už nedáva.

11.04. 2021 Oznam
Vážení rodičia, okres Poprad je aj na budúci týždeň v čiernej farbe. Na Slovensku sa však otvárajú materské školy a 1.stupeň ZŠ. V pondelok ráno je potrebné doniesť Čestné vyhlásenie a preukázať sa negatívnym testom. Vstup do budovy je možný len v respirátore. Je potrebné naďalej dodržiavať všetky epidemiologické odporúčania.

11.04. 2021
Zápis do 1.ročníka ZŠ Batizovce

https://zsbatizovce.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjEtMDQ%3D

10.03. 2021 OZNAM
Vážení rodičia, VZN č.3/2020 Obce Batizovce sa od I.2021 upravuje výška školného a to na sumu 15 € pre deti vo veku 2-5 r. Príspevok za predškolákov sa neuhrádza. Poprosíme rodičov, aby školné vo výške 15 € zaplatili už za mesiac apríl. P.ekonómka urobí v marci štvrťročné zúčtovanie školného, pretože v mesiacoch I.-III. 2021 bola dochádzka do MŠ rôzna, t.z., že niektoré deti nechodili vôbec, niektoré len časť v mesiaci a pod. Vyúčtovanie bude urobené písomne pre každé dieťa.
Poplatok za školné, jeho evidenciu má na starosti p.ekonómka MŠ, takže v prípade akýchkoľvek otázok ju kontaktujte prostredníctvom emailu: msbatizovce@gmail.com.

02.03. 2021 O Z N A M
Podľa Uznesenia vlády a vyjadrenia ministra školstva budú od 03.03. 2021, t.j. od stredy do MŠ chodiť iba deti pracujúcich rodičov/oboch/, ktorí nemôžu pracovať z domu, t.j. musia pracovať z pracoviska (lekári, policajti, sestry, zamestnanci v energetike, predavačky, vodiči, uč. MŠ, uč. 1.stupňa ZŠ, SBS kári). Rodič musí mať o tom potvrdenie od zamestnávateľa.
Naďalej platí, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom musí mať negatívny test nie starší ako 7 dni. Od 15.03.2021 osoba privádzajúca dieťa do MŠ musí mať respirátor.

28.02. 2021 OZNAM
Vážení rodičia,aj dňa 01.03. 2021 zákonný zástupca pri vstupe do triedy predloží Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukáže sa negatívnym testom alebo výnimkou.

Pripomenutie si:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby NESMIE VSTÚPIŤ DO PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY.

Dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 nenavštevuje materskú školu do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa. Podozrivé dieťa manažuje príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami príslušného RÚVZ.

18.02. 2021 OZNAM

Od pondelka 22.02.2021 je celý okres Poprad naďalej v BORDOVEJ farbe – III.stupeň varovania COVID AUTOMATU.

https://www.facebook.com/255404251995025/posts/790900411778737/

Preto je potrebné, aby sa zákonný zástupca dieťaťa pri vstupe do MŠ preukázal negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke.

https://www.obecbatizovce.sk/aktuality/testovanie-sa-uskutocni-v-sobotu-20022021-511sk.htm

Zákonný zástupca predloží ČESTNÉ PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, ktoré nájdete v ozname zo dňa 07.02. 2021.

Už niekoľkokrát sme vás upozornili, že dieťa, ktoré bude javiť aj menšie príznaky ochorenia nemôže byť prijaté do MŠ, resp. bude z kolektívu vyradené, kým nebude v poriadku. Aj napriek tejto skutočnosti sa stáva, že prídu deti prechladené, so soplíkom, kašľom a p. učiteľky musia rodičov na túto skutočnosť upozorňovať a zbytočne vznikajú napäté vzťahy. Všetci vieme, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 je veľmi vážna a vyžaduje si zodpovedný prístup všetkých.

Rodičia, ktorí chcú odhlásiť svoje dieťa z MŠ počas školských jarných prázdnin / 22.-26.02. 2021/, prosíme, aby tak urobili do konca pracovného týždňa a to kvôli organizačnému zabezpečeniu a tiež kvôli strave. Odhlásiť môžete prostredníctvom triednych emailov, alebo na tel. č. MŠ : 052 7755141 alebo ved. ŠJ 052 7758228.

14.02. 2021 OZNAM
Od 15.2.2021 je potrebné preukázať sa
❗ POTVRDENÍM O NEGATÍVNOM TESTE NA OCHORENIE COVID 19
❗ Vypísaným AKTUÁLNYM ČESTNÝM PREHLÁSENÍM O BEZINFEKČNOSTI , ktorý nájdete v OZNAME zo dňa 07.02. 2021.

07.02. 2021 OZNAM
Vážení rodičia, ako som Vám spomínala stále sa dozvedáme nové informácie, o ktorých Vás potom informujeme. Teraz ide o kópie negatívnych testov. Takže:
Ak RÚVZ pre daný územný obvod povolil otvoriť školu, nie je potrebné vyhotovovať kópie negatívnych testov. Zákonný zástupca predloží tento doklad k nahliadnutiu učiteľke.

07.02. 2021 OZNAM
Vážení rodičia, prikladám aktuálne Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré ráno rodič, keď donesie dieťa do MŠ, odovzdá učiteľke v triede.
Tiež poprosíme rodičov, ktorí chcú vyhlásiť svoje dieťa z MŠ na budúci týždeň, resp. dlhšie, nech tak urobia ešte dnes, aby sme vedeli naplánovať organizáciu činnosti na budúci týždeň. Niektorí rodičia už písali p.učiteľkám na triedny email.
Žiadame rodičov, aby deti do MŠ doviedli do 8,00 hod., nakoľko sa potom budova zamyká, aby nebol voľný pohyb po budove a tiež sa dezinfikujú priestory.
Taktiež sa musia dodržiavať piktogramy, R-O-R, v šatni môžu byť najviac dvaja rodičia a dve deti. Na hlavnej chodbe môžu čakať max. tiež dvaja rodičia a dve deti.
Budova MŠ sa uzamyká o 16,00 hod.
Dieťa, ktoré bude javiť aj menšie príznaky ochorenia nebude prijaté, resp. bude z kolektívu vyradené, kým nebude v poriadku.
Do budovy nesmie vstúpiť nikto, kto nemá negatívny test, resp. potvrdenie od lekára/výnimka/.

Aktuálne Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – PDF

06.02. 2021 OZNAM
OD 8.2.2021 – pondelok bude materská škola v Batizovciach otvorená pre všetky deti, avšak obraciame sa na rodičov s prosbou, aby zodpovedne pristupovali k tejto veľmi vážnej situácii a do MŠ dávali len zdravé deti, ktoré nemajú žiadne príznaky respiračného alebo iného ochorenia. Vieme, že na Slovensku je rozšírená agresívna britská mutácia vírusu, ktorá útočí aj na deti, hoci často sa u nich prejavuje bezpríznakovo, ale sú prenášačmi. Všetci si prajeme, aby nebol nikto ohrozený, treba dávať pozor a dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Na tlačovej besede v piatok večer minister zdravotníctva ukázal mapu, na ktorej boli okresy na Slovensku rozdelené na : čierne okresy/deti do škôl nenastupujú/, na bordové okresy – tu patrí aj okres Poprad/ rozhodne okresný hygienik, či budú školy otvorené alebo zatvorené/ a červené okresy, tam sú školy podľa manuálu ministerstva školstva otvorené.
Minister zdravotníctva tiež povedal, že nakoľko je situácia kritická, je na zvážení a rozhodnutí každého rodiča, či dieťa do škôlky alebo školy dá. Každý utorok minister zdravotníctva bude oboznamovať s momentálnou situáciou a so stavom, v ktorom sa okresy nachádzajú.
Nakoľko nie všetci rodičia sa v tejto situácii rozhodnú dať svoje dieťa do MŠ, tak tých, ktorí si nechajú deti doma, poprosíme, aby to oznámili p. učiteľkám na email a to:
Trieda č.1 – slimáčikovia: slimacikovia9@gmail.com
Trieda č.2 – lienky: veselelienky@gmail.com
Trieda č.3 mravčekovia: mravcekovia3@gmail.com
Máme zatiaľ informáciu, že rodič musí priložiť k Čestnému prehláseniu o bezinfekčnosti aj kópiu o negatívnom teste. Bez negatívneho testu zákonného zástupcu nebude dieťa do MŠ prijaté. Zatiaľ neprikladáme odkaz na Čestné prehlásenie, nakoľko čakáme, či sa bude aktualizovať, alebo platí to, ktoré momentálne je.
O každej zmene, resp. novej informácii vás budeme informovať. Toto sú zatiaľ prvotné informácie, ktoré máme. Situácia je veľmi vážna, zmeny sa robia za pochodu, takže k tomu musíme všetci aj pristupovať a to trpezlivo a zodpovedne.

05.02. 2021 – OZNAM
Vážení rodičia, ako ste sa už dozvedeli z médií, MŠVVaŠ SR avizovalo, že od 08.02. 2021 sa otvárajú niektoré školy a školské zariadenia a to za určitých podmienok a opatrení. Postupovať sa bude podľa COVID automatu a Školského semaforu, t.z., že sa prihliada na situáciu v danom regióne. Bližšie podmienky otvárania škôl budú vychádzať z Uznesenia vlády SR, Vyhlášky ÚVZ SR a výsledku testovania v obci a v okrese. Situácia je veľmi vážna, zmeny sa robia za pochodu, takže k tomu musíme všetci aj pristupovať a to trpezlivo a zodpovedne.
Musíme si počkať na nové informácie a potom vás budeme informovať, aké sú podmienky nástupu detí do MŠ a tiež, čo všetko musí rodič predložiť pri nástupe dieťaťa do MŠ.
Obec Batizovce zabezpečuje cez víkend antigénové testovanie na COVID-19:
https://www.obecbatizovce.sk/aktuality/pripravujeme-vikendove-testovanie-510sk.html

OZNAM
Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy pokračovať tak ako v súčasnosti.
Materské školy budú naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice.

OZNAM
Od 27.01. 2021, t.j. od stredy, musí sa osoba sprevádzajúca dieťa do materskej školy a tiež osoba, ktorá príde pre dieťa do MŠ, učiteľke preukázať certifikátom o negatívnom teste.

OZNAM
Na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie ostáva aj budúci týždeň , t.j. od 25. 01. 2021 do 29.01. 2021 prevádzka MŠ Batizovce v krízovom režime, t.z. pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Znovuotvorenie materských škôl v normálnom režime bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie na území SR a COVID automatu pre školy a školské zariadenia.

O Z N A M
Rodičia, ktorí prihlásili svoje dieťa do MŠ od 18.01. 2021, donesú Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré ráno odovzdajú učiteľke.
Deti ráno odovzdajte v tr. č. 3 , kde p. učiteľka dieťaťu pridelí skrinku na oblečenie.
AKTUÁLNE Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

O Z N A M
Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do MŠ od 18.01. 2021, nakoľko spĺňajú kritéria vydané v rozhodnutí ministra školstva zo dňa 08.01. 2021 a to, že pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, že materská škola bude od 18.01. 2021 otvorená.
Rodičia musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia, do MŠ vchádzať v rúšku, dezinfikovať si ruky, v šatni môžu byť max. dve deti a dvaja rodičia. Dieťa do MŠ treba doviesť do 8,00 hod., nakoľko sa potom budova uzatvára a robí sa dezinfekcia vnútorných priestorov. Deťom sa bude merať teplota. Do MŠ môžu rodičia doniesť len dieťa, ktoré nejaví žiadne príznaky choroby/nesmie mať nádchu, kašeľ, črevné problémy, zvýšenú teplotu,…/. Také dieťa nemôže byť prijaté.
Rodič donesie čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré Vám pridám na stránku dnes popoludní alebo v priebehu víkendu, nakoľko neviem, či sa nebude ešte aktualizovať.

OZNAM O PREVÁDZKE OD 18.01.2021

Vážení rodičia, minulý týždeň sme Vás informovali o Harmonograme návratu do škôl a tiež o tom, že v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie, bude sa riešiť to, či prevádzka v MŠ začne, alebo bude naďalej prerušená.
Situácia ohľadne COVID 19 je na Slovensku veľmi vážna/ podľa semaforu sa celé Slovensko nachádza v čiernej zóne/. Situácia sa ešte sťažila rýchlym šírením anglickým zmutovaným vírusom COVID-u 19. Platnosť a účinnosť COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa očakáva od 25. 1. 2021 (po zrušení aktuálneho zákazu vychádzania, ktorý platí do 24. 1. 2021). Avšak budúci víkend /23.-24.01. 2021 /, podľa vyjadrenia premiéra, nás čaká celoplošné testovanie a od toho sa budú odvíjať nové usmernenia.
Ministerstvo školstva dňa 14.01. 2021 uverejnilo, že deti a žiaci sa od pondelka 18. 01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.
Návšteva materských škôl bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.
Takže naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 08.01.2021.
Zisťujeme záujem u rodičov, ktorí spĺňajú podmienky, ktoré určil v rozhodnutí minister školstva a to, či aj za podmienok nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie, majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ na budúci týždeň : napr. otec je policajt, matka lekárka, alebo otec je zdravotník a matka pracuje v obchode, nemôže vykonávať svoju prácu HO, obidvaja rodičia nemôžu vykonávať svoju prácu HO,…… Obidvaja z rodičov musia spĺňať jednu z podmienok.
Doba je veľmi hektická, náročná, všetci sme v strese, takže si myslím, že nie je namieste hľadať vinníkov, tam kde nie sú. Musíme teraz všetci držať spolu, dávať pozor na deti, aby boli zdravé, pretože to je priorita a verte, že vášne nikomu nepomôžu.
V poslednom ozname ste mali uvedené kontaktné emaily, kde ste mohli posielať otázky, ale nevyužili ste to.
Pridávam tel. č., na jedno z nich môžu rodičia v prípade záujmu, ak spĺňajú uvedené kritéria, prihlásiť svoje dieťa do MŠ od 18.01. 2021.
Ved.ŠJ : 0908 970 328
Ek.MŠ: 0905 796 952
Rodičia prihlásením svojho dieťaťa do MŠ od 18.01. 2021 zároveň čestne prehlasujú, že spĺňajú podmienky uvedené v rozhodnutí ministra školstva pre prijatie dieťaťa do MŠ v tomto období / sú uvedené aj v tomto ozname/.