OZNAMY

O Z N A M

Riaditeľka Materskej školy, Komenského 301, Batizovce oznamuje zákonným zástupcom, že v zmysle §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udeľuje všetkým deťom

na deň 22.09. 2023/piatok/

r i a d i t e ľ s k é   v o ľ n o 

z prevádzkových dôvodov 

/ rekonštrukčné práce v kuchyni školskej jedálne /.

                                                                                                        riaditeľka MŠ

O Z N A M

Pozývame rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.09. 2023/streda/ o 16,00 hod. v sále kultúrneho domu.