Feb
19

Rada školy

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a organizačnom zabezpečení. V priebehu školského roka zasadá viackrát.

Rada školy pracuje v tomto zložení:

predseda: Anna Hajková                      zástupca nepedagogických zamestnancov

členovia: Dana Chladoňová                    zástupca  pedagogických zamestnancov

Bc.Mária Jaduščáková          zástupca  pedagogických zamestnancov

Ing. Anna Skokanová              zástupca rodičov

Ing.Alexandra Hrebeňárová      zástupca rodičov

Mgr. Vladimír Andraš          delegovaný zástupca zriaďovateľa

Marta Šerfelová                 delegovaný zástupca zriaďovateľa

Návštevnosť: (3 430)