Feb
19

Rada školy

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a organizačnom zabezpečení. V priebehu školského roka zasadá viackrát.

Rada školy pracuje v tomto zložení:

predseda: Anna Hajková                      zástupca nepedagogických zamestnancov

členovia: Dana Chladoňová                 zástupca  pedagogických zamestnancov

Bc.Mária Jaduščáková         zástupca pedagogických zamestnancov

MUDr. Jana Galková            zástupca rodičov

Ing.Monika Jurčišinová       zástupca rodičov

Ing. Patrik Františka           delegovaný zástupca zriaďovateľa

Marta Šerfelová                 delegovaný zástupca zriaďovateľa

Návštevnosť: (2 478)