Feb
19

Rada školy

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a organizačnom zabezpečení. V priebehu školského roka zasadá viackrát.

Rada školy pracuje v tomto zložení:

predseda: Anna Hajková                      zástupca nepedagogických zamestnancov

členovia: Dana Chladoňová                    zástupca  pedagogických zamestnancov

Bc.Mária Jaduščáková          zástupca  pedagogických zamestnancov

Ing. Anna Skokanová              zástupca rodičov

Ing.Alexandra Hrebeňárová      zástupca rodičov

Mgr. Vladimír Andraš          delegovaný zástupca zriaďovateľa

Marta Šerfelová                 delegovaný zástupca zriaďovateľa