Rada školy

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a organizačnom zabezpečení. V priebehu školského roka zasadá viackrát.

Rada školy pracuje v tomto zložení:

predseda: Ing.Zuzana Lopuchová                   zástupca nepedagogických zamestnancov

členovia: Bc. Mária Jaduščáková                 zástupca  pedagogických zamestnancov

Bc.Dominika Jankurová          zástupca  pedagogických zamestnancov

Ing. Anna Skokanová              zástupca rodičov

Ing.Alexandra Hrebeňárová      zástupca rodičov

Štefan Franko          delegovaný zástupca zriaďovateľa

Alena Marušáková                delegovaný zástupca zriaďovateľa