Úhrada poplatkov

Oznam pre rodičov

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne:
na jedno dieťa vo veku od 2 do 5 rokov sumou 15,00 € .
Príspevok materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa uhrádza v plnej výške a to 15,00 € za dieťa, ktoré bolo do MŠ prijaté na: adaptačný pobyt, diagnostický pobyt ,poldenný pobyt
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 15-teho dňa v kalendárnom mesiaci na č. ú. SK77 0200 0000 0016 9084 4458.

Poplatky v školskej jedálni pre MŠ:

Poplatky v školskej jedálni – PDF súbor