OZNAM – 31.08. 2022

Adaptačný pobyt určuje materská škola u novoprijatých detí z dôvodu, aby deti mali čas a priestor zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (nemusí ísť len o deti. 3-ročné, lebo častokrát majú adaptačné problémy aj deti staršie, ktoré prvýkrát nastupujú do MŠ). Rozsah adaptačného pobytu v materskej škole je jedna hodina, dve a najviac štyri hodiny. Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s učiteľkami v triede. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie (ako je uvedené v rozhodnutí). Ak je dieťa prijaté na adaptačný pobyt, zákonný zástupca ho privádza do materskej školy na čas dohodnutý s učiteľkou v triede. Ak je adaptácia dieťaťa úspešná, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s učiteľkou pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Ak adaptácia dieťaťa nie je úspešná, riaditeľka môže rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na vymedzený čas.
V praxi môže nastať aj situácia, že dieťa nemá určený adaptačný proces vôbec, je riadne prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie, ale ukáže sa, že nie je schopné zvládnuť prechod z domu do materskej školy. Vtedy môže riaditeľka dodatočne dohodnúť so zákonnými zástupcami na určitý čas proces adaptácie s konkrétnymi podmienkami (bez vydávania ďalšieho rozhodnutia, len so zaznamenaním skutočnosti v osobnom spise dieťaťa).
Rodičia, ktorých dieťa je prijaté aj na adaptačný pobyt, 05.09. 2022 dovedú svoje dieťa do MŠ do 8-ej hod. a p.učiteľky v triede ich oboznámia s podmienkami adaptácie.