O nás

Od 01. 01. 2003 je MŠ samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, kde štatutárom je riaditeľka MŠ a zriaďovateľom Obec Batizovce. Poskytujeme celodennú , ale po dohode s rodičmi aj poldennú výchovu a vzdelávanie detí, spravidla vo veku od troch do šiestich rokov. Ak je voľná kapacita, prijme sa aj dieťa mladšie ako tri roky. Sme 4-triedna materská škola, v ktorej je v tomto šk. roku zapísaných 76 detí. Výchovu a vzdelávanie detí zebezpečuje 7 kvalifikovaných pedagógov. V MŠ pracuje aj 7 nepedagogických zamestnancov a to ekonómka školy, vedúca ŠJ, kuchárky, upratovačka a kurič-údržbár. Všetci spoločnými silami sa snažíme deťom vytvoriť príjemné a podnetné prostredie.

Zameranie MŠ:

Deti sa učia žiť v súlade s prírodou, chrániť ju, priamo môžu poznávať stromy, rastliny svojho regiónu a tiež sa už od predškolského veku zapájajú do ochrany prírody / čistenie hájika, separovanie odpadu/. Výhodou blízkosti prírody je, že veľkú časť aktivít môžeme uskutočňovať priamo v nej a to napríklad cvičenie, kreslenie, prechádzky zamerané na počúvanie a určovanie zvukov, vnímanie jej krás a farieb, čím si deti utvárajú aj základy estetického hodnotenia. Ďalšou veľkou devízou našej MŠ je bohatstvo ľudových zvykov a tradícií obce, z čoho počas celého školského roka čerpáme (regionálna výchova). Veľmi nám v tomto pomáhajú rodičia a starí rodičia. Naša práca počas celého školského roka úzko súvisí s týmito zvykmi a tradíciami a preto aj školský vzdelávací program MŠ Batizovce má názov „Rok na dedine.“
Medzi súčasné požiadavky a potreby mladých ľudí je aj znalosť cudzích jazykov a počítačová gramotnosť. Cudzí jazyk /anglický jazyk/ sa deti v našej MŠ učia už niekoľko rokov. Naše deti sú veľmi šikovné, nadané, zvedavé, tvorivé a preto im vytvárame podmienky na rozvíjanie svojich záujmov, zručností, schopností a to v krúžkovej činnosti. V našej MŠ pod vedením kmeňových učiteliek pracujú tieto krúžky: rozhlasový, zdravotnícky, pracovný so zameraním na ENV, hudobno-pohybovo-dramatický, výtvarný a telovýchovný .
V rámci projektu Zdravý životný štýl  realizujeme aj úlohy z projektov Sladkosti závislosťou, Zdravý úsmev, Evička nám ochorela, Kvapka krvi.Špinďur v kráľovstve čistoty a Denná škola v prírode. Zapájame sa aj do súťaží, ktorých hlavnou myšlienkou je separovanie odpadu.   Prostredníctvom úloh ENV sa zapájame do výtvarnej súťaže Zelený svet.     

Taktiež veľmi dobrá spolupráca je so zriaďovateľom, Obcou Batizovce. Sú ústretoví a v rámci svojich možností nám pomáhajú . Výborná je spolupráca aj s miestnym kultúrnym strediskom, obecnou knižnicou, dobrovoľným hasičským zborom. Pri našej práci nám pomáhajú aj psychologičky z pedagogicko-psychologickej poradne, detská stomatologička, policajti a pracovníci letiska. Všetci svojim prínosom dotvárajú našu prácu a obohacujú detské poznanie o nové zážitky a dojmy.

Naša MŠ je od júna 2011 zaradená UNICEF-om medzi Školy priateľské priateľská k deťom. V tomto projekte budeme aj naďalej pokračovať.

Spolupracujeme s českou materskou školou “ U divadla“ v Slanom.

Profilácia materskej školy

Vo výchovno – vzdelávacom procese uplatňujeme :

– pedagogický prístup orientovaný na dieťa,

– priestorové členenie tried podľa záujmu dieťaťa,

– plánovanie podľa rôznych metód a foriem práce,

– podporujeme deti k aktívnemu získavaniu vedomostí,

– učia sa na základe priamej skúsenosti prostredníctvom aktívnej hry,

– učiteľ sa stále venuje sebavzdelávaniu a pripravuje sa na vzdelávanie.

V našej materskej škole je učiteľ partner:

-viac odporúča, ako prikazuje,

– viac radí a pomáha,

– viac oceňuje, ako prikazuje,

– viac nabáda k riešeniu, ako ukazuje hotové riešenia.

Ponúkame :

– intenzívnu a neformálnu spoluprácu s rodinou

– pravidelné kontakty, podľa záujmu rodičov, podľa potreby školy,

– systém Dňa otvorených dverí, kde je možnosť komunikovať rôznymi formami

– komunikovať s učiteľkami a mať dostatočný priestor na informácie o dieťati,

– pre deti ktoré prejavujú nadanie, vytvárame predpoklady na ich rozvoj formou krúžkov

Alfou a omegou materskej školy sú detské a ľudské práva, ich dodržiavanie a uplatňovanie v procese. V podmienkach materskej školy sa, vzhľadom na vývinové obdobie detí predškolského veku, realizuje výchova k ľudským právam najmä v intenciách Dohovoru o právach dieťaťa. Význam uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa a Všeobecnej deklarácie ľudských práv v materskej škole spočíva v uplatňovaní týchto konkrétnych práv, najmä vo filozofii predškolskej výchovy, v pedagogickom procese, v pedagogickom prístupe učiteľa k deťom, v spolupráci materskej školy s rodinou a inými inštitúciami a v elementárnej forme aj v cieľoch a v obsahu výchovy. Problematika ľudských práv sa vzťahuje viac na pedagógov materskej školy a premieta sa do demokratického štýlu riadenia aj do spolupráce materskej školy s rodinou a inými inštitúciami. Cez pedagogické pôsobenie smeruje aj k deťom predškolského veku.
Základným pedagogickým dokumentom pre materské školy je Školský vzdelávací program..
Výchova k ľudským právam a obsah dokumentu – Dohovoru o právach dieťaťa je zahrnutý:

– v koncepčných zámeroch materskej školy (ako výchova orientovaná na osobnostný rozvoj s dôsledným rešpektovaním individuality každého dieťaťa),
– v riadiacej činnosti (v odborno-metodickej a hospitačnej činnosti),
– v konkrétnych výchovno-vzdelávacích aktivitách školy a v podujatiach pre deti,
– v oblasti spolupráce materskej školy a rodiny,
– vo výchovnom poradenstve pre rodičov detí,
– v pedagogickej a zdravotnej osvete pre širšiu rodičovskú verejnosť,
– v spolupráci s inými inštitúciami.
Poznatky o ľudských právach je možné realizovať len prostredníctvom podpory a rozvíjania zručností, potrebných pre ich aplikáciu. Týmto spôsobom sa premietajú do konania a vytvárania pozitívnej sociálnej klímy v triede a v materskej škole :

– atmosféra a spokojnosť v materskej škole a triede,
– vzťahy v materskej škole a triede,
– spolupatričnosť triedy a jej sociálny rozvoj,
– podieľanie sa na riadení triedy/ materskej školy a rozhodovaní (participácia na moci)
– úroveň kooperácie v triede,
– osobnosť a štýl práce učiteľa.

Tak hovoria predpisy o materskej škole

O materských školách sa už toho popísalo veľa. Či je správne, dávať deti do materskej školy, či ich radšej nechať doma s mamou, či sa naučia deti v MŠ vôbec niečo alebo len „vyberané“ slová od svojich spolužiakov a či zase „chytíme“ niečo z tých chorôb, o ktorých sa nám ani nesnívalo…

Ale pozreli sme sa na materskú školu z iného pohľadu? Z pohľadu predpisov, cieľov vzdelania a povinností vyplývajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu…

ISCED 0

Všeobecné ciele vzdelávania, ku ktorým má vzdelávanie smerovať zahrňuje Štátny vzdelávací program. Predstavuje východisko a záväzný dokument pre vytvorenie školských vzdelávacích programov – dokumentov špecifických pre obsah výchovy a vzdelávania v jednotlivých materských školách s ohľadom na ich lokálne podmienky. Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre vypracovanie obsahu vzdelávania podľa jednotlivých stupňov vzdelávania sa používa medzinárodná klasifikácia vzdelávania ISCED (International Standard Classification of Education). ISCED je stupnica vytvorená organizáciou UNESCO, aby slúžila hlavne ako nástroj na porovnávanie, vzdelávania v rámci jednotlivých krajín, ale aj medzinárodne. Uplatňuje sa aj v rámci Štátneho vzdelávacieho programu. Predprimárne vzdelanie, v slovenskom školskom systéme je to materská škola, má stupeň ISCED 0.

Ciele predprimárneho vzdelávania

  • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
  • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
  • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
  • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psycho-motorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
  • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
  • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
  • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).  

Výchovné spoločenstvo

Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od rodiny líši tým, že môže okrem iného naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Odborne sa to volá výchovné spoločenstvo, ktoré tvorí skupina detí v interakcii s učiteľom v jednej triede, príp. v materskej škole s menším počtom detí aj v celej materskej škole. Výchovné spoločenstvo pri vytvorení priaznivej sociálno-emocionálnej klímy významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností každého.

Princíp aktivity dieťaťa

V pedagogickom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa. Rozšírenie príležitostí na aktivitu detí nepredurčuje učiteľa k pasivite v zmysle nečinnosti. Učiteľova aktivita v nedirektívnom – demokratickom vedení výchovno-vzdelávacej činnosti spočíva v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej aktivity. Učiteľ sa dostáva do roly facilitátora (povzbuzovača, oživovača), manažéra výchovno-vzdelávacej činnosti, poradcu, a aj konzultanta.

Ukončenie vzdelania

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Ukončuje ho spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok a dosiahne školskú spôsobilosť.

Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo 6. rok, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie o absolvovaní môžu vydať len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 596/203 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve).

Predstavujeme vám štátny vzdelávací program – pedagogický dokument pre MŠ, podľa ktorého pracujeme

Predstavujeme Vám štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0

Ide o základný dokument, podľa ktorého si každá materská škola vypracuje svoj školský vzdelávací program, pričom zohľadní podmienky vzdelávania, tradície,polohu materskej školy, profiláciu, …..

Stupeň vzdelania:

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka MŠ.

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku , v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ,ktoré vydáva materská škola. Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v ZŠ a na ďalší aktívny život v spoločnosti

Ciele výchovy a vzdelávania :

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú,kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je:

-napĺňať potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi

-uľahčiť adaptáciu na /MŠ, ZŠ/

-podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou

-sústavne rozvíjať osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej,emociálnej a morálnej oblasti

-prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa

-chrániť práva dieťaťa

-získavať dôveru rodičov, poskytovať im výchovné poradenstvo

Dieťa a svet

Štátny vzdelávací program pre MŠ má názov Dieťa a svet.

Programje integrovaný do 4 tematických okruhov:

Ja som,Ľudia,Kultúra,Príroda.

Ja som -zameraný na rozvoj osobnostných kompetencií, zmyslov,vzťahov v rodine,na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, motorické a kongitívne vnímanie života dieťaťa.

Ľudia-je zameraný na rozvoj sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty so skupinami ľudí, na oboznámenie sa s pracovnými a inými skupinami ľudí, na rozvoj predstáv o miestach kde žijú ľudia, o multikultúre, etnikách, rasách.

Kultúra-zameraný na rozvoj kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.

Príroda- je zameraný na rozvoj elementárnych zákonitostí života na Zemi,prírodných javoch, živých a neživých predmetov, na utváranie kladného vzťahu k prírode, získavanie poznatkov o Zemi a vesmíre.

Tieto 4 tematické okruhy sa navzájom prelínajú.

Každý okruh zahŕňa 3 oblasti rozvoja:

1.perceptuálno-motorickú

2.kongitívnu

3.sociálno-emocionálnu

Čo sa dieťa v MŠ naučí:

Dieťa sa v materskej škole naučí:

– posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym, národným hodnotám a tradíciám, materinskému jazyku

– získať a posilňovať úctu k ľudským právam a slobodám

– úcte k iným, tolerancii, priateľstvu

– kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba zodpovednosť

– chrániť svoje zdravie, životné prostredie

– rešpektovať všeľudské hodnoty

Akým spôsobom toto všetko dosiahne?

-rozvíjaním tvorivosti

-vytváraním priaznivej soc.-emocionálnej klímy

-rozvíjaním pozitívnych osobnostných vlastností dieťaťa

Čo budeme rozvíjať my, učiteľky?

-perceptuálno-motorickú, kongitívnu a soc.-emociálnu oblasť dieťaťa

-výchova má činnostný a procesuálny charakter

-učiteľ je taktný a diskrétny ku všetkým deťom bez ohľadu na ich rasovú, náboženskú,národnostnú príslušnosť

-v pedag. procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa

-učiteľ vystupuje ako facilitátor, manažér, poradca, konzultant

-opierame sa o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu