Rodičia

V šk. roku 2022/2023 pracuje pri MŠ Batizovce RZ v tomto zložení:

predseda: Ing. Veronika Lizáková, PhD.

podpredseda: Mgr. Simona Štrbková

hospodár: Mgr. Bibiána Schneider

členovia: Ing. Iveta Danesová
Ing. Pavla Pramuková

Revízna komisia: Ing. Jana Rázgová

Mgr. Miroslava Šalátová

Nikola Tomášková

Práva rodiča v materskej škole

Čo hovorí zákon

Zákonný zástupca dieťaťa má právo vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje predprimárnu výchovu a vzdelávanie podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá zodpovedá spôsobilostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.

Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Právom rodiča je teda v prvom rade podať žiadosť.. Ak dostane rodič oznámenie o rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy, z rodiča sa stáva rodič škôlkara…

Práva rodiča

Rodič hneď po nástupe dieťaťa do materskej školy má právo oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom. Svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí so všetkým, čo má materská škola zakomponované do svojho školského poriadku. Školský poriadok musí dodržiavať.

Rodič má ďalej právo:

 • žiadať, aby sa v rámci predprimárnej výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali informácie a poznatky v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školského zákona;
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch dieťaťa;
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní;
 • zúčastniť sa predprimárnej výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky  materskej školy;
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy/ na RZ, prostredníctvom svojich zástupcov v Rade školy/

Ranný filter, alebo ako sa preveruje, či je dieťa zdravé

Samotný filter je veľmi jednoduchý, neinvazívny a prebieha komunikatívnou formou, je to vlastne kontrola zdravotného stavu dieťaťa.

Ranný filter vykonávajú učiteľky každé ráno pri prijímaní dieťaťa do zariadenia. Všíma si na ňom niekoľko  prejavy zhoršeného zdravotného stave, akými sú zvýšená teplota, červené oči, výtok z očí a nosa, kašeľ alebo zmeny na pokožke a vlasoch.

Ranný filter sa zaznamenáva aj písomnou formou. Rodičia sa svojím podpisom zaručujú, že dieťa po dlhodobejšom ochorení je zdravé, zapíšu dôvod vymeškania a časové rozpätie (dátumy), počas ktorého bolo dieťa mimo škôlky.

Povinnosť vykonávania „ranného filtra“ v materských školách je stanovená v § 24 ods. 9 písm. a/, b/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosti rodiča v materskej škole

Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že jedinou povinnosťou rodiča voči materskej škole je platenie šekov, nie je tomu tak. Nejaké tie povinnosti nám dokonca ukladá aj zákon.

Rodič je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa adekvátne podmienky na predprimárnu výchovu a vzdelávanie v materskej škole;
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom;
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;
 • informovať o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania;
 • dbať o to, aby dieťa dochádzalo do materskej školy pravidelne a včas oznamovať dôvody jeho neprítomnosti v škôlke;
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo.

Neprítomnosť dieťaťa

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelaní v materskej škole, rodič je povinný oznámiť to MŠ bez zbytočného odkladu. Väčšinou stačí telefonicky (na vopred zadané telefónne číslo určené k odhlasovaniu detí), alebo osobným pohovorom s triednou učiteľkou.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä :

 • choroba,
 • prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do materskej školy,
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 • mimoriadne udalosti v rodine,
 • účasť dieťaťa na súťažiach.

Potvrdzujúce doklady

Neprítomnosť škôlkara, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje rodič. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch materská škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak je dieťaťa choré dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce dni, predloží rodič potvrdenie od lekára.