Koncepcia MŠ

KONCEPCIA ROZVOJA MATERSKEJ ŠKOLY V BATIZOVCIACH

KONCEPČNÝ ZÁMER A VÍZIA

Koncepčný zámer rozvoja materskej školy vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva- poskytovať vzdelávanie v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách pre predprimárne vzdelávanie ISCED O.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripraviť ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Absolvent predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike (základom) kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií (spôsobilostí) dieťaťa. Vzhľadom na vývinové špecifiká predškolského veku sú medzi kompetencie (spôsobilosti) zaradené aj psychomotorické kompetencie. Spoločenské a občianske kompetencie sú integrované do osobnostných (intrapersonálnych) a sociálnych (interpersonálnych) kompetencií.

Vízia našej materskej školy :

· Vzdelávať a vychovávať deti tak, aby sa z nich rozvinuli všestranne rozvinuté osobnosti. Dôležitosť kladieme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá má byť humánna, tvorivá, atraktívna a progresívna. Významná je aj podpora rodiny – spolupráca, vzájomné vzťahy.

· V súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 realizovať programy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia.

· V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno- patologickými javmi.

· Posilniť individuálny prístup k deťom s dôrazom na deti s odloženou školskou dochádzkou, s uplatnením poznatkov pedagogickej diagnostiky a individuálnych výchovno – vzdelávacích postupov a ich zjednotenie.

· Viesť deti k vytvoreniu si rebríčka hodnôt, uvedomiť si, aký dôležitý je zdravý životný štýl, chrániť si svoje zdravie, naučiť sa žiť v súlade s prírodou, vytvoriť si k nej pozitívny vzťah, chrániť ju.

Poznať ľudové zvyky a tradície svojej obce, stotožniť sa s nimi, byť na ne hrdý a zachovávať ich pre ďalšie generácie.

 

PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI:

Pre realizáciu cieľov uvádzaných v koncepcii materskej školy je veľmi dôležitou súčasťou propagácia materskej školy v obci, zviditeľňovanie sa v rámci obce, regiónu, Slovenska.

Ciele:

· informovať rodičov prostredníctvom informačných tabúľ o organizácii a chode MŠ a školskej jedálne,

· prostredníctvom informačnej tabule podávať aktuálne informácie,

· zamerať aktivity materskej školy formou súťaží, vernisáži, spolupráce s rodinou,

· propagovať všetky aktivity materskej školy v miestnych, regionálnych médiách,

· propagovať prácu materskej školy a informovať verejnosť o jej činnosti na webovej stránke školy,

· prezentovať sa na rôznych podujatiach v obci ( kultúrny program, výstavky prác detí),

· informovať verejnosť o dôležitých udalostiach prostredníctvom miestneho rozhlasu a obecnej televízie,

· zapájanie sa do súťaží pripravovaných pre deti materských škôl, publikovanie v pedagogických periodikách a tak prezentovať našu prácu.

 

PRIORITNÉ CIELE NA ĎALŠIE OBDOBIE

1. Edukačný proces orientovať na podnecovanie rannej gramotnosti, rozvoj jemnej motoriky, komunikačných a jazykových spôsobilostí v zmysluplných hrách a činnostiach uplatnením inovačných foriem a metód v edukačnej realite.

2. Skvalitniť podmienky výchovy a vzdelávania, realizovať netradičné aktivity v spolupráci s rodinou a systematicky rozvíjať praktickú aplikáciu osvojených vedomostí a zručností najmä detí.

3. V záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa, uplatňovať prosociálny výchovný štýl.

4. Aj naďalej pokračovať v krúžkovej činnosť a rozvíjať tak schopnosti a talent predškolákov.

5. Spestriť a ponúknuť zaujímavé projekty a akcie v spolupráci s rodinou.

Nakoľko stále narástajú výchovné problémy s deťmi ( agresivita, prejavy šikanovania,..), zaviesť v prípade záujmu rodičov Popoludnie s psychológom( v spolupráci s PPP v Poprade).