Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa

Písomným vyjadrením – vyhlásením o bezinfekčnosti potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa skutočnosť, že dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti  predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (PDF) – DOWNLOAD

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa

Vyhlásenie vyplní zákonný zástupca dieťaťa.

Vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom dieťaťa na pobyt.

VZOR

Vyhlasujem, že moje dieťa:………………………………………………………………………………………………….

bytom: …………………………………………………………………………………………………………

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani ošetrujúci  lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej  domácnosti, prišli v priebehu mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý/á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/á, že by som sa dopustil/a priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008.

……………………………………………………………………………..

meno a priezvisko, adresa zákonného zástupcu

V…………………………………………………….., dňa………………………………..

Podpis zákonného zástupcu