Zápis do materskej školy – šk.rok 2022/2023

ZÁPIS do MŠ Batizovce na školský rok 2022-2023

žiadosť do MŠ -odovzdaná osobne, alebo poslaná poštou (2)

Žiadosť o prijatie do MŠ – odoslaná e-mailom

05.04. 2022
Žiadam rodičov, aby si pred odoslaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Batizovce, dôkladne prečítali PODMIENKY ZÁPISU /nakoľko sa bude postupovať podľa uvedených podmienok/ a tiež VŠETKY náležitosti žiadosti. A až potom žiadosť odovzdali.
riad.MŠ

05.04. 2022
PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE do MŠ Batizovce-rok 2022-2023

09.04. 2022
Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku

09.04. 2022
Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Pripravený na materskú školu

Kedy je podľa Vás a podľa odborníkov, najlepší vek, kedy dať dieťa do materskej školy? Je to individuálne?

Z hľadiska vývinovej psychológie je medzi batoľaťom a dieťaťom predškolského veku výrazný rozdiel. Batoľa (do 3 rokov veku života) môže byť umiestnené v jasliach. A od troch rokov v materskej škole.

Predškolské dieťa prekračuje hranice svojho najbližšieho rodinného kruhu a potrebuje si začať utvárať vzťah k druhým deťom, k svojim vrstovníkom. Obyčajne sa odporúča vek 3 rokov, nakoľko v tomto období končí aj rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka.

Kedy dať dieťa do materskej školy?

Ako majú rodičia zistiť, že to ich dieťa je už zrelé, aby navštevovalo nejaké kolektívne predškolské zariadenie?

Obyčajne sa rodičia nezamýšľajú nad zrelosťou dieťaťa do materskej školy. Dieťa prirodzene dospeje do vývinového štádia, kedy je ochotné spolupracovať, chce vyzerať ako iní, chce robiť, čo robia iní a hlavne – vie rozprávať, a to z dieťaťa robí najviac samostatnú osobnosť. Tu niekde začínajú aj potreby dieťaťa stretať sa s rovesníkmi, tráviť v spoločnej hre viac času, túžba spoznať aj iné formy hry či činností ako tie, ktoré mu ponúka rodina. Ak má dieťa tieto tendencie, môžeme povedať, že je zrelé na pobyt v materskej škole.

Vyberáme materskú školu

Ako si vybrať tú správnu materskú školu – štátnu, súkromnú, jazykovú… blízko domu?

Výber materskej školy je veľmi dôležitý a samotní rodičia si musia zvážiť požiadavky, ktoré chcú, aby nimi vybratá MŠ spĺňala. Mnohokrát si rodičia vyberajú najbližšiu MŠ. Určite organizácia vodenia dieťaťa do materskej školy a vyberania z nej je dôležitým kritériom, nemalo by byť však jediným.

Pre niekoho je dôležité množstvo ponúkaných krúžkov pre deti, či už je to v podobe výuky cudzieho jazyka, hudobné krúžky, tanečné, dramatické. Takisto častým kritériom je veľkosť materskej školy, počet tried a počet detí v triedach. Ale najdôležitejším kritériom by sa mal stať prístup učiteliek k deťom. Preto je dobré si vziať aj svoje dieťa na „pomoc“ pri výbere MŠ. Nakoniec vybratá MŠ musí vaše dieťa priťahovať, musí ho osloviť svojou atmosférou, tým, ako sa v nej správali a cítili deti, ktoré túto materskú školu už navštevujú.

Problémy s adaptáciou

Čo robiť, keď si dieťa nevie zvyknúť? Snažiť sa ho presvedčiť, čakať pár dní, kým si zvykne alebo radšej nejaký čas počkať?

Nie je dobré, ak má dieťa pocit, že je do MŠ odkladané. Pobyt v materskej škole by sme nemali preháňať. Samozrejme, nie vždy to je možné. Najideálnejšie by bolo, aby predovšetkým najmladšie deti mohli spávať či oddychovať po obede doma či u starých rodičov.

Je dobré nevzdať MŠ po prvých neúspechoch. Je to predsa len príliš veľa zmien a požiadaviek na malého človiečika. Doprajte mu čas, aby ich dokázal zvládnuť. A plač je len jeho obrannou reakciou, ktorou okrem iného v tejto chvíli vám chce povedať, že vás má rád. Ak však raz už dieťa dáte do MŠ a ono najmä pri rannom lúčení usedavo plače, nevzdajte to hneď po prvých dňoch. Vydržte.

Treba dieťa nútiť do materskej školy – kde je hranica?

Čo je jasný signál, že treba prestať dieťa nútiť chodiť do materskej školy? Kedy je jasné, že by bolo vhodné, aby bolo dieťa ešte doma s matkou, starou mamou prípadne s opatrovateľkou? Ako reagovať, keď má dieťa tendenciu utiecť z MŠ, plače… Učiteľky vtedy hovoria, že to rodičia nemajú prežívať, že dieťa si zvykne, že je to normálne…

Rodič musí prežívať, čo jeho dieťa cíti, čo ho trápi a čo teší. Treba však veľa komunikovať so skúsenými učiteľkami, ktoré najlepšie vedia odhadnúť, nakoľko ranný plač dieťa len inscenuje, aby ovplyvnilo rozhodnutie rodičov, nechať ho v MŠ a po odchode rodiča sa dostane relatívne do pohody, alebo ide skutočne o celodenný plač dieťaťa, ktorý však tiež môže trvať niekoľko dní i týždňov.

Pokiaľ by sa vyskytli akékoľvek prejavy spojené s rannou nevoľnosťou či vracaním, nočné nepokojné sny až nočné desy, dieťa by začalo mať problémy s rozprávaním či zajakaním – porozmýšľajte o iných možnostiach prípadne sa poraďte s odborníkom. Sú deti, ktoré potrebujú len dlhší čas, aby ich nervová sústava dozrela do štádia, kedy dieťa sa dokáže odpútavať od tých najbližších osôb.

Je vhodné dávať dieťa do materskej školy v určitom ročnom období?

Resp. kedy je to nevhodné?

Obyčajne deti nastupujú v septembri. Toto obdobie je spojené s nástupom väčšiny detí a v tomto čase sa vyskytujú aj najväčšie adaptačne problémy. Veľakrát sa stáva, že dieťa hoci je pomerne dobre pripravené na materskú školu, podľahne správaniu rovesníkom a rozplače sa na základe plaču iných detí.

Dieťa, ktoré nastúpi do MŠ v tomto období, má však aj väčšiu možnosť sa začleniť do utvárajúceho sa detského kolektívu, ako dieťa, ktoré nastúpi počas školského roka.

Pozitíva materskej školy

V čom je pre dieťa pozitívne, keď začne navštevovať materskú školu? Má to aj nejaké negatíva? Je napríklad dobré, keď dieťa vôbec nechodí do MŠ?

Materská škola dopĺňa a obohacuje rodinnú výchovu. Dieťa má šancu užiť si úžasných vecí, ktoré sú doma horšie dostupné, naučí sa mnohým zručnostiam a schopnostiam.  Silnou stránkou materskej školy sú vedomosti a skúsenosti v tom, ako viesť deti, aby si osvojili účelné návyky (hygiena, obliekanie, udržovanie poriadku…) a účelné zručnosti (zaobchádzanie s ceruzkou, farbičkami a inými pomôckami k tvorivej práci).

V materskej škole je tiež výborná príležitosť k rozvíjaniu vzťahu k druhým deťom. Je to predovšetkým schopnosť spolupráce – najprv v hre, neskôr aj v spoločnej práci. Tiež formovanie takých vlastností ako je družnosť, solidarita, obetavosť, tolerancia, súcit. Stavajú sa tu základy na vytváranie takých vzťahov, akým je priateľstvo.