Vážení rodičia,  ako sme vás už informovali, od 1.6. 2020 bude otvorená materské škola, avšak za určitých podmienok a za dodržiavania prísnych bezpečnostno-hygienických požiadaviek.

V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosíme, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťaťa v škole s ohľadom na všetky okolnosti (spoločná domácnosť s rizikovou osobou, alergia, oslabená imunita, nachladenie, atď.)

Žiadame Vás, aby ste venovali pozornosť  technicko – organizačným piktogramom uverejneným na vchodových dverách  budovy MŠ.

Prijaté sú deti  podľa kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva a to: v prvom rade deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických a odborných zamestnancov škôl, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu mimo domu , tiež deti, ktoré 1.9. 2020 nastúpia do ZŠ a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Triedne učiteľky kontaktovali rodičov.

Materská škola  môže byť otvorená najviac 9 hodín.

Prevádzka v MŠ  Batizovce v čase platností týchto opatrení bude v čase od  6,30 hod. – 15,30 hod.

V jednej skupine detí MŠ môže  byť max.15 detí.

Vytvorená skupina v materskej škole sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami. Zoznamy detí nájdete na dverách šatne.

Pred spustením prevádzky MŠ  bude vykonaná kompletná dezinfekcia celého interiéru, hračiek, nábytku, kľučiek,… podľa hygienických požiadaviek.

Zákonný zástupca  bude odovzdávať dieťa vnútri, má na to určený čas – max. desať minút. V šatni sa zdržiava jeden rodič s dieťaťom, druhý rodič s dieťaťom čaká na chodbe. Ak prídu ďalší rodičia s deťmi, čakajú na schodoch, resp. na školskom dvore a dodržiavajú 2 m odstup.

Dieťa do MŠ privádza  z MŠ vyzdvihuje len osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom. Ak je to súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov, ale musí byť zapísaný v splnomocnení na preberanie dieťaťa. Osoba, ktorá sprevádza dieťa, musí dodržiavať bezpečnostno-hygienické predpisy /rúško, dezinfekcia rúk, 2m odstup,../

Rodič dá ešte jedno rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky/spolu ich tam bude mať dieťa 2/. Poprosíme, aby čisté rúško bolo v jednom obale a rúško, v ktorom dieťa prišlo, v druhom obale.

Žiadame rodičov, aby svoje dieťa doviedli do MŠ do 8,00 hod., aby sa mohla vykonať dezinfekcia vstupných priestorov.

Fungovať bude “ranný zdravotný filter”, teda pri vstupe do materskej školy sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky. Ak dieťa nemá zvýšenú teplotu, môže sa zúčastniť VVP, ak má zvýšenú teplotu, škola postupuje v zmysle pokynov a odovzdá dieťa rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, karanténa atď.)

Deti pri pobyte v skupine v materskej škole nemusia mať rúška, učiteľky v interiéri a exteriéri MŠ nemusia nosiť rúška alebo ochranné kryty. Ostatní zamestnanci MŠ musia mať rúška.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do škôl, budú mať aj naďalej nárok na dávku ošetrovné.

Budova MŠ bude zamknutá, aby sa po budove nepohybovali žiadne osoby. V prípade potreby zazvoňte, upratovačka vám otvorí.

Väčšina činností  sa bude uskutočňovať vonku /školský dvor, prechádza, okolitá príroda/, samozrejme to závisí od počasia, preto odporúčame zvoliť  pre deti pohodlné oblečenie.

Do MŠ si dieťa nenosí hračky, sladkosti ani ovocie.

Ak je niekto z rodinných príslušníkov v karanténe, zákonný zástupca je povinný nahlásiť túto skutočnosť učiteľke v triede a dieťa nebude prijaté do MŠ.

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky MŠ.
 • Do MŠ  privedie iba zdravé dieťa. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do MŠ.
 • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do MŠ a odchode dieťaťa z MŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ , alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri pracovné dni, donesie  písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (aktualizovaná príloha č.2 - Vyhlásenie ). Prílohu nájdete na webovej stránke MŠ, prosíme, aby ste si ho vytlačili a predložili pri nástupe dieťaťa do MŠ.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku  a riaditeľku školy.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola u dieťaťu nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude dieťa z MŠ  vylúčené!
 • Požiadavky na učiteľku rieši telefonicky.
 • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, úraz,….) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
 • Na webovej stránke MŠ nájdete aj aktualizovaná prílohu č.6Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ, poprosíme Vás, aby ste si ho vytlačili a každý deň ráno, ako dieťa donesiete , ste dopísali dátum a podpísali/ samozrejme ak skutočnosť zodpovedá uvedenému obsahu/. Poprosíme vás, aby ste si doniesli aj pero. Prehlásenie odovzdajte ku kontrole učiteľke v triede, tá vám ho potom vráti do skrinky dieťaťa, aby ste ho mali pripravené na ďalší deň.

Tieto informácie a požiadavky  sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických,  pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

V prípade akýchkoľvek dôležitých zmien budeme rodičov bezodkladne informovať.

aktualizovaná príloha č.2

aktualizovaná príloha č.6

Návštevnosť: (270)