Program a rozsah aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2019/2020

Aktualizačné vzdelávanie sa bude odvíjať od aktuálnych zmien v legislatíve, nových zákonov a právnych noriem.

Cieľ: oboznámiť, stotožniť sa s novou platnou legislatívou, aplikovanie do praxe

Lektor: riaditeľka MŠ

Rozsah: 10 hodín

Forma aktualizačného vzdelávania: prezenčná

Program:

  • Október (2 hodiny) – zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • November (2 hodiny) – Pracovný poriadok MŠ Batizovce, Organizačný poriadok MŠ Batizovce
  • Január (2 hodiny) – proces adaptačného vzdelávania v materskej škole
  • Marec (2 hodiny) – autoevalvácia v materskej škole
  • Máj (2 hodiny) – systém hodnotenia pedagogických zamestnancov

riaditeľka MŠ

Návštevnosť: (983)