02.05. 2021
Žiadam rodičov, aby si pred odoslaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Batizovce, dôkladne prečítali PODMIENKY ZÁPISU /nakoľko sa bude postupovať podľa uvedených podmienok/ a tiež VŠETKY náležitosti žiadosti. A až potom žiadosť odoslali.
riad.MŠ

apríl 2021

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE do Materskej školy, Komenského 301, Batizovce
v školskom roku 2021/2022

O prijatie dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a), b), e), f) zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľka materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.478/ 2020 MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z.

Na predprimárne vzdelávanie:
- sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Ak je do materskej školy prijímané dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie zo zákona povinné, jeho prijímanie sa explicitne viaže na jeho trvalý pobyt, kvôli spádovej materskej škole.
Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude každé dieťa, ktoré do 31.augusta (vrátane) :
- dovŕši päť rokov veku, t.j. dieťa podľa § 28 a ods.1 školského zákona,
- dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t.j. dieťa podľa § 28 b ods.2 školského zákona,
- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t.j. dieťa podľa § 28a ods 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
- nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho poivinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t.j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,
- dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa,t.j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

- sa prijíma dieťa od troch rokov veku /t.j. dieťa, ktoré k 31.08.(vrátane) dovŕši tri roky.

Okrem vyššie uvedených legislatívou stanovených podmienok, riaditeľka určuje v zmysle § 59 ods. 2 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie. Ostatné podmienky určujú, aký „kľúč“ riaditeľka zvolí pri prijímaní ostatných detí, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak je po ich prijatí v danej materskej škole ešte voľná kapacita.

Ostatné podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:
- dieťa, ktorého súrodenec navštevuje MŠ v Batizovciach
- mladšie dieťa ako tri roky , ktoré k 31.08. (vrátane) dosiahne minimálne 2,5 roka, avšak ak sú v materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne, kapacitné a iné potrebné podmienky /Vyhláška MŠ SR o materskej škole č.306/2008 Z.z., § 3, ods. 1/. Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti, t.j. dieťa nie je plienkované a používa toaletu, pri stolovaní používa lyžicu, drží pohár pri pití, s pomocou dospelého sa oblieka, vyzlieka, prezúva. Ak sa také dieťa príjme, tak bude prijaté na adaptačný a poldenný pobyt a to na celý školský rok /kapacitné a iné podmienky v MŠ /. Ak bude prijaté mladšie dieťa ako tri roky, z dôvodu ľahšej adaptácie bude prijaté na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. O dĺžke adaptačného pobytu dieťaťa rozhoduje učiteľka v triede. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase – poldenná dochádzka. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
- ostatné deti podľa kapacitných možností.


Zápis-do-MŠ-Batizovce-na-školský-rok-2021-2022-webové sídlo

Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ-odoslaná-e-mailom

žiadosť do MŠ -odovzdaná osobne, alebo poslaná poštou

Kedy dať dieťa do materskej školy?

Pripravený na materskú školu

Kedy je podľa Vás a podľa odborníkov, najlepší vek, kedy dať dieťa do materskej školy? Je to individuálne?

Z hľadiska vývinovej psychológie je medzi batoľaťom a dieťaťom predškolského veku výrazný rozdiel. Batoľa (do 3 rokov veku života) môže byť umiestnené v jasliach. A od troch rokov v materskej škole.

Predškolské dieťa prekračuje hranice svojho najbližšieho rodinného kruhu a potrebuje si začať utvárať vzťah k druhým deťom, k svojim vrstovníkom. Obyčajne sa odporúča vek 3 rokov, nakoľko v tomto období končí aj rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka.

Kedy dať dieťa do materskej školy?

Ako majú rodičia zistiť, že to ich dieťa je už zrelé, aby navštevovalo nejaké kolektívne predškolské zariadenie?

Obyčajne sa rodičia nezamýšľajú nad zrelosťou dieťaťa do materskej školy. Dieťa prirodzene dospeje do vývinového štádia, kedy je ochotné spolupracovať, chce vyzerať ako iní, chce robiť, čo robia iní a hlavne – vie rozprávať, a to z dieťaťa robí najviac samostatnú osobnosť. Tu niekde začínajú aj potreby dieťaťa stretať sa s rovesníkmi, tráviť v spoločnej hre viac času, túžba spoznať aj iné formy hry či činností ako tie, ktoré mu ponúka rodina. Ak má dieťa tieto tendencie, môžeme povedať, že je zrelé na pobyt v materskej škole.

Vyberáme materskú školu

Ako si vybrať tú správnu materskú školu – štátnu, súkromnú, jazykovú… blízko domu?

Výber materskej školy je veľmi dôležitý a samotní rodičia si musia zvážiť požiadavky, ktoré chcú, aby nimi vybratá MŠ spĺňala. Mnohokrát si rodičia vyberajú najbližšiu MŠ. Určite organizácia vodenia dieťaťa do materskej školy a vyberania z nej je dôležitým kritériom, nemalo by byť však jediným.

Pre niekoho je dôležité množstvo ponúkaných krúžkov pre deti, či už je to v podobe výuky cudzieho jazyka, hudobné krúžky, tanečné, dramatické. Takisto častým kritériom je veľkosť materskej školy, počet tried a počet detí v triedach. Ale najdôležitejším kritériom by sa mal stať prístup učiteliek k deťom. Preto je dobré si vziať aj svoje dieťa na „pomoc“ pri výbere MŠ. Nakoniec vybratá MŠ musí vaše dieťa priťahovať, musí ho osloviť svojou atmosférou, tým, ako sa v nej správali a cítili deti, ktoré túto materskú školu už navštevujú.

Problémy s adaptáciou

Čo robiť, keď si dieťa nevie zvyknúť? Snažiť sa ho presvedčiť, čakať pár dní, kým si zvykne alebo radšej nejaký čas počkať?

Nie je dobré, ak má dieťa pocit, že je do MŠ odkladané. Pobyt v materskej škole by sme nemali preháňať. Samozrejme, nie vždy to je možné. Najideálnejšie by bolo, aby predovšetkým najmladšie deti mohli spávať či oddychovať po obede doma či u starých rodičov.

Je dobré nevzdať MŠ po prvých neúspechoch. Je to predsa len príliš veľa zmien a požiadaviek na malého človiečika. Doprajte mu čas, aby ich dokázal zvládnuť. A plač je len jeho obrannou reakciou, ktorou okrem iného v tejto chvíli vám chce povedať, že vás má rád. Ak však raz už dieťa dáte do MŠ a ono najmä pri rannom lúčení usedavo plače, nevzdajte to hneď po prvých dňoch. Vydržte.

Treba dieťa nútiť do materskej školy – kde je hranica?

Čo je jasný signál, že treba prestať dieťa nútiť chodiť do materskej školy? Kedy je jasné, že by bolo vhodné, aby bolo dieťa ešte doma s matkou, starou mamou prípadne s opatrovateľkou? Ako reagovať, keď má dieťa tendenciu utiecť z MŠ, plače… Učiteľky vtedy hovoria, že to rodičia nemajú prežívať, že dieťa si zvykne, že je to normálne…

Rodič musí prežívať, čo jeho dieťa cíti, čo ho trápi a čo teší. Treba však veľa komunikovať so skúsenými učiteľkami, ktoré najlepšie vedia odhadnúť, nakoľko ranný plač dieťa len inscenuje, aby ovplyvnilo rozhodnutie rodičov, nechať ho v MŠ a po odchode rodiča sa dostane relatívne do pohody, alebo ide skutočne o celodenný plač dieťaťa, ktorý však tiež môže trvať niekoľko dní i týždňov.

Pokiaľ by sa vyskytli akékoľvek prejavy spojené s rannou nevoľnosťou či vracaním, nočné nepokojné sny až nočné desy, dieťa by začalo mať problémy s rozprávaním či zajakaním – porozmýšľajte o iných možnostiach prípadne sa poraďte s odborníkom. Sú deti, ktoré potrebujú len dlhší čas, aby ich nervová sústava dozrela do štádia, kedy dieťa sa dokáže odpútavať od tých najbližších osôb.

Je vhodné dávať dieťa do materskej školy v určitom ročnom období?

Resp. kedy je to nevhodné?

Obyčajne deti nastupujú v septembri. Toto obdobie je spojené s nástupom väčšiny detí a v tomto čase sa vyskytujú aj najväčšie adaptačne problémy. Veľakrát sa stáva, že dieťa hoci je pomerne dobre pripravené na materskú školu, podľahne správaniu rovesníkom a rozplače sa na základe plaču iných detí.

Dieťa, ktoré nastúpi do MŠ v tomto období, má však aj väčšiu možnosť sa začleniť do utvárajúceho sa detského kolektívu, ako dieťa, ktoré nastúpi počas školského roka.

Pozitíva materskej školy

V čom je pre dieťa pozitívne, keď začne navštevovať materskú školu? Má to aj nejaké negatíva? Je napríklad dobré, keď dieťa vôbec nechodí do MŠ?

Materská škola dopĺňa a obohacuje rodinnú výchovu. Dieťa má šancu užiť si úžasných vecí, ktoré sú doma horšie dostupné, naučí sa mnohým zručnostiam a schopnostiam.  Silnou stránkou materskej školy sú vedomosti a skúsenosti v tom, ako viesť deti, aby si osvojili účelné návyky (hygiena, obliekanie, udržovanie poriadku…) a účelné zručnosti (zaobchádzanie s ceruzkou, farbičkami a inými pomôckami k tvorivej práci).

V materskej škole je tiež výborná príležitosť k rozvíjaniu vzťahu k druhým deťom. Je to predovšetkým schopnosť spolupráce – najprv v hre, neskôr aj v spoločnej práci. Tiež formovanie takých vlastností ako je družnosť, solidarita, obetavosť, tolerancia, súcit. Stavajú sa tu základy na vytváranie takých vzťahov, akým je priateľstvo.