Riaditeľka MŠ v Batizovciach oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020  sa uskutoční v dňoch od 02.- 31.05. 2019 v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť pre dieťa si rodičia vyzdvihnú v MŠ Batizovce.  Rodičia, ktorí už podali žiadosť v minulých šk. rokoch, nepodávajú novú, len svoje dieťa prihlásia u tr. učiteliek.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti :

a) spravidla vo veku od 3 rokov do 6 rokov,

b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,

c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V zmysle §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ ostatné podmienky prijímania detí:

 • Na školský rok 2019/2020 v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Batizovce, budú sa na základe žiadosti zákonných zástupcov prednostne prijímať deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Batizovce, s dodržaním bodov a-c.
 • V prípade voľnej kapacity môžu byť do MŠ prijaté  aj deti od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky  /Vyhláška MŠ SR o materskej škole č.306/2008 Z.z., § 3, ods. 1/.
 • Ak bude  prijaté 2-ročné dieťa, z dôvodu ľahšej adaptácie bude  prijaté na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami . Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Dieťa, ktoré bude prijaté aj na adaptačný pobyt, musí mať osvojené základné hygienické a sociálne návyky.

Žiadame rodičov, aby termín zápisu dodržali, nakoľko podľa počtu prihlásených detí sa plánuje počet tried v školskom roku 2019/2020.

Čo treba vedieť pred zápisom do materskej školy

Prihlasovanie detí do materskej školy v podstate prebieha priebežne, ale najčastejšie sa žiadosti podávajú počas mesiaca marec.

Žiadosť do materskej školy

 • v materskej škole si rodič vyzdvihne žiadosť, ktorú vypíše . Rodič môže napísať aj sám žiadosť, nemusí byť na tlačive MŠ, ale je potrebné, aby tam boli uvedené všetky potrebné údaje o dieťati a zákonných zástupcoch. Aby sme rodičom uľahčili prácu, vypracovali sme žiadosť, kde rodič dopĺňajú potrebné údaje.
 • na toto tlačivo potrebujete potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.
 • výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokova to v prípade voľnej kapacity Dieťa musí mať osvojené hygienické a sociálne návyky. Je potrebné, aby zvládalo pobyt v materskej škole/ dlhší čas bez rodičov /,  aby to nemalo negatívny vplyv na jeho emocionálnu stránku. Ak by malo dieťa problém s adaptáciou, po dohode s rodičmi sa pobyt dieťaťa v MŠ preruší. Dieťa nesmie nosiť plienky a cumlík.
 • prednosťpri prijímaní do MŠ majú deti staršie ako päť rokov a tie , ktoré majúodloženú školskú dochádzku, alebo dodatočne odloženú školskú dochádzku.
 • pokiaľ ste požiadali o odklad školskej dochádzky a bolo vám vyhovené, rozhodnutie o odklade treba doložiť riaditeľke materskej školy do 15. apríla.

Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole

 • riaditeľka  môže dieťaťu povoliť adaptačný pobyt, ktorý však nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
 • adaptačný proces sa po dohode s rodičom môže uskutočniť postupne pridávaním hodín pobytu dieťaťa v MŠ, maximálny čas denného adaptačného pobytu sú však 4 hodiny.
 • pokiaľ sa dieťa ani po adaptačnom procese „neaklimatizuje“ do MŠ, riaditeľka môže po dohode s rodičom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na určitý čas.

Príspevky

 • pokiaľ má vaše dieťa rok pred školskou dochádzkou alebo predložíte doklad o hmotnej núdzi alebo je dieťa umiestnené do MŠ rozhodnutím súdu, príspevok v materskej škole neplatíte.
 • príspevok takisto neplatíte, ak dieťa viac ako 30 dní nenavštevovalo z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných preukázateľných dôvodov MŠ
 • výška príspevku je určená VZN zriaďovateľa – Obce Batizovce.

Kedy dať dieťa do materskej školy?

Pripravený na materskú školu

Kedy je podľa Vás a podľa odborníkov, najlepší vek, kedy dať dieťa do materskej školy? Je to individuálne?

Z hľadiska vývinovej psychológie je medzi batoľaťom a dieťaťom predškolského veku výrazný rozdiel. Batoľa (do 3 rokov veku života) môže byť umiestnené v jasliach. A od troch rokov v materskej škole.

Predškolské dieťa prekračuje hranice svojho najbližšieho rodinného kruhu a potrebuje si začať utvárať vzťah k druhým deťom, k svojim vrstovníkom. Obyčajne sa odporúča vek 3 rokov, nakoľko v tomto období končí aj rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka.

Kedy dať dieťa do materskej školy?

Ako majú rodičia zistiť, že to ich dieťa je už zrelé, aby navštevovalo nejaké kolektívne predškolské zariadenie?

Obyčajne sa rodičia nezamýšľajú nad zrelosťou dieťaťa do materskej školy. Dieťa prirodzene dospeje do vývinového štádia, kedy je ochotné spolupracovať, chce vyzerať ako iní, chce robiť, čo robia iní a hlavne – vie rozprávať, a to z dieťaťa robí najviac samostatnú osobnosť. Tu niekde začínajú aj potreby dieťaťa stretať sa s rovesníkmi, tráviť v spoločnej hre viac času, túžba spoznať aj iné formy hry či činností ako tie, ktoré mu ponúka rodina. Ak má dieťa tieto tendencie, môžeme povedať, že je zrelé na pobyt v materskej škole.

Vyberáme materskú školu

Ako si vybrať tú správnu materskú školu – štátnu, súkromnú, jazykovú… blízko domu?

Výber materskej školy je veľmi dôležitý a samotní rodičia si musia zvážiť požiadavky, ktoré chcú, aby nimi vybratá MŠ spĺňala. Mnohokrát si rodičia vyberajú najbližšiu MŠ. Určite organizácia vodenia dieťaťa do materskej školy a vyberania z nej je dôležitým kritériom, nemalo by byť však jediným.

Pre niekoho je dôležité množstvo ponúkaných krúžkov pre deti, či už je to v podobe výuky cudzieho jazyka, hudobné krúžky, tanečné, dramatické. Takisto častým kritériom je veľkosť materskej školy, počet tried a počet detí v triedach. Ale najdôležitejším kritériom by sa mal stať prístup učiteliek k deťom. Preto je dobré si vziať aj svoje dieťa na „pomoc“ pri výbere MŠ. Nakoniec vybratá MŠ musí vaše dieťa priťahovať, musí ho osloviť svojou atmosférou, tým, ako sa v nej správali a cítili deti, ktoré túto materskú školu už navštevujú.

Problémy s adaptáciou

Čo robiť, keď si dieťa nevie zvyknúť? Snažiť sa ho presvedčiť, čakať pár dní, kým si zvykne alebo radšej nejaký čas počkať?

Nie je dobré, ak má dieťa pocit, že je do MŠ odkladané. Pobyt v materskej škole by sme nemali preháňať. Samozrejme, nie vždy to je možné. Najideálnejšie by bolo, aby predovšetkým najmladšie deti mohli spávať či oddychovať po obede doma či u starých rodičov.

Je dobré nevzdať MŠ po prvých neúspechoch. Je to predsa len príliš veľa zmien a požiadaviek na malého človiečika. Doprajte mu čas, aby ich dokázal zvládnuť. A plač je len jeho obrannou reakciou, ktorou okrem iného v tejto chvíli vám chce povedať, že vás má rád. Ak však raz už dieťa dáte do MŠ a ono najmä pri rannom lúčení usedavo plače, nevzdajte to hneď po prvých dňoch. Vydržte.

Treba dieťa nútiť do materskej školy – kde je hranica?

Čo je jasný signál, že treba prestať dieťa nútiť chodiť do materskej školy? Kedy je jasné, že by bolo vhodné, aby bolo dieťa ešte doma s matkou, starou mamou prípadne s opatrovateľkou? Ako reagovať, keď má dieťa tendenciu utiecť z MŠ, plače… Učiteľky vtedy hovoria, že to rodičia nemajú prežívať, že dieťa si zvykne, že je to normálne…

Rodič musí prežívať, čo jeho dieťa cíti, čo ho trápi a čo teší. Treba však veľa komunikovať so skúsenými učiteľkami, ktoré najlepšie vedia odhadnúť, nakoľko ranný plač dieťa len inscenuje, aby ovplyvnilo rozhodnutie rodičov, nechať ho v MŠ a po odchode rodiča sa dostane relatívne do pohody, alebo ide skutočne o celodenný plač dieťaťa, ktorý však tiež môže trvať niekoľko dní i týždňov.

Pokiaľ by sa vyskytli akékoľvek prejavy spojené s rannou nevoľnosťou či vracaním, nočné nepokojné sny až nočné desy, dieťa by začalo mať problémy s rozprávaním či zajakaním – porozmýšľajte o iných možnostiach prípadne sa poraďte s odborníkom. Sú deti, ktoré potrebujú len dlhší čas, aby ich nervová sústava dozrela do štádia, kedy dieťa sa dokáže odpútavať od tých najbližších osôb.

Je vhodné dávať dieťa do materskej školy v určitom ročnom období?

Resp. kedy je to nevhodné?

Obyčajne deti nastupujú v septembri. Toto obdobie je spojené s nástupom väčšiny detí a v tomto čase sa vyskytujú aj najväčšie adaptačne problémy. Veľakrát sa stáva, že dieťa hoci je pomerne dobre pripravené na materskú školu, podľahne správaniu rovesníkom a rozplače sa na základe plaču iných detí.

Dieťa, ktoré nastúpi do MŠ v tomto období, má však aj väčšiu možnosť sa začleniť do utvárajúceho sa detského kolektívu, ako dieťa, ktoré nastúpi počas školského roka.

Pozitíva materskej školy

V čom je pre dieťa pozitívne, keď začne navštevovať materskú školu? Má to aj nejaké negatíva? Je napríklad dobré, keď dieťa vôbec nechodí do MŠ?

Materská škola dopĺňa a obohacuje rodinnú výchovu. Dieťa má šancu užiť si úžasných vecí, ktoré sú doma horšie dostupné, naučí sa mnohým zručnostiam a schopnostiam.  Silnou stránkou materskej školy sú vedomosti a skúsenosti v tom, ako viesť deti, aby si osvojili účelné návyky (hygiena, obliekanie, udržovanie poriadku…) a účelné zručnosti (zaobchádzanie s ceruzkou, farbičkami a inými pomôckami k tvorivej práci).

V materskej škole je tiež výborná príležitosť k rozvíjaniu vzťahu k druhým deťom. Je to predovšetkým schopnosť spolupráce – najprv v hre, neskôr aj v spoločnej práci. Tiež formovanie takých vlastností ako je družnosť, solidarita, obetavosť, tolerancia, súcit. Stavajú sa tu základy na vytváranie takých vzťahov, akým je priateľstvo.

Návštevnosť: (1 888)