Oznamujeme  rodičom, že od  02.09.2014  sa  príspevok  za  pobyt

dieťaťa  v MŠ    uhrádza:

22,00 € -   platia  deti vo veku od 2 do  3 rokov / tr.č.1 /

11,00 € -   deti vo veku  od 3  do 5 rokov.

bezhotovostne , vždy do  15. dňa v mesiaci

Do poznámky je potrebné zadať meno dieťaťa, triedu a školné,

do VS – mesiac, rok  /napr. 092014/,  za kt. sa príspevok  uhrádza.

Školné sa platí mesiac  vopred !

-       bezhotovostne  zadaním trvalého príkazu v banke, z účtu rodiča

-       alebo cez internetbanking  pokiaľ má rodič túto službu k dispozícii

na účet č.  SK77 0200 0000 0016 9084 4458

-       poštovou poukážkou

Rodičia, ktorí nemajú účet v banke, môžu poplatok uhradiť v hotovosti – p.uč. v tr.č.1

Ak to finančná situácia rodičov umožňuje, môžu vložiť na účet MŠ aj jednorazový poplatok, napr. za štvrťrok, polrok..

Poplatky v školskej jedálni pre MŠ:

Desiata  :……………………….0,24 €

Obed:……………………………0,60 €

Olovrant:……………………….0,21 €

Celodenná strava: 1,05 €

Za každé odobraté hlavné jedlo( obed) sa po ukončení mesiaca

účtuje suma 0,10 €, vrátane detí v hmotnej núdzi, čo predstavuje

réžijné náklady na výrobu tohto jedla.

Platba : IBAN : SK 65 0200 0000 0016 9084 8651 , zálohovo, teda v septembri je potrebné zaplatiť aj na mesiac október.

Do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Platiť je možné bezhotovostne, trvalým príkazom, šekom a v hotovosti u vedúcej  ŠJ

Žiadame rodičov, aby termíny  úhrady poplatkov dodržiavali !

Návštevnosť: (6 316)