Archive for Október, 2017

Dnes sme k nám do MŠ pozvali našich starkých, aby sme spoločne strávili krásne jesenné dopoludnie. Starkých sme potešili krátkym programom, milým darčekom, či spoločnou hostinkou. Keďže nádherné babie leto nás vylákalo vonku, vybrali sme sa na lúku púšťať šarkanov a zhotovili sme si jesenných škriatkov z lístia.

Ďakujeme starí rodičia, bolo nám s vami príjemne!

Okt
20

OZNAM

Vážení rodičia,
z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny,
bude dňa 26.10. 2017, t.j. vo štvrtok
prerušená prevádzka v MŠ.

Stručné informácie z Rodičovského združenia, konaného dňa 28.09. 2017
Rodičia boli oboznámení so:
- Školským vzdelávacím programom „Rok na dedine“, krúžkovou činnosťou, profiláciou MŠ
- Školským poriadkom MŠ Batizovce
- S Determinantami zdravia a Vnútornou smernicou o niektorých podmienkach prevádzky MŠ a o prijímaní detí do MŠ
- S Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na šk.r. 2017/2018
- Spoluprácou MŠ so zriaďovateľom
- S projektmi zameraných na zdravý životný štýl – Evička nám ochorela, Zdravý úsmev, Sladkosti závislosťou
- S plánovaným prerušením prevádzky počas školských letných prázdnin – august 2018
- S časom prevádzky MŠ 6,30 hod.- 16,00 hod., ktorú aj jednohlasne odsúhlasili
- S možnosťou spolupráce s detskou psychologičkou priamo v MŠ
- S prácami, ktoré sa uskutočnili v MŠ počas mesiaca august ( nový chodník, zateplenie podkrovia, zateplenie severných stien v spálňach, predelové dvere na hlavnej chodbe)
Ponuky zo strany rodičov v rámci spolupráce s MŠ:
- Zníženie chorobnosti – oboznámenie sa so správnou technikou výplachu nosa
- Vhodné cvičenia pri plochých nôžkach
Rodičia si odsúhlasili výšku poplatku RZ, ktorý predniesla predsedníčka RZ a ten je vo výške 30 € na šk. rok.
V rámci diskusie sa riešilo:
- Nosenie sladkostí do MŠ pri narodeninách a meninách. Dohodlo sa, že sa nebudú nosiť žiadne sladkosti, cukríky, torty, ale ak rodič chce niečo doniesť, tak to bude ovocie a zelenina. Deti si základy ku zdravému životnému štýlu utvárajú už v MŠ a toto je jeden zo základných krokov.
- Ďalší dotaz sa týkal stravy. Ako je to zo zásobovaním mäsa v MŠ, či sa nedá brať zo súkromných fariem. Rodičom bolo vysvetlené, že MŠ Batizovce je verejná MŠ a aj v oblasti stravovania musí vychádzať zo zákonov MŠ SR( receptúry, normy a výber dodávateľov).
- Prezuvky detí musia zodpovedať bezpečnostným a zdravotným požiadavkám: môže to byť ortopedická obuv, sandálky, detské papučky. NESMÚ byť balerínky, crosky ,šlapky, nakoľko tieto topánky nezodpovedajú bezpečnostným predpisom a tiež deformujú detskú nôžku. V prípade úrazu z dôvodu nevhodnej obuvi zodpovedá rodič.
- Nedávať deťom do MŠ cenné predmety- funkčné mobily,zlaté retiazky,…za ich stratu nezodpovedá MŠ
- Zúbky sa umývajú v najstaršej triede. Zo strany rodičov bolo doporučené, aby sa zubné kefky vymieňali raz mesačne, automaticky po každej chorobe a nie len , keď sú už poškodené.
- Povinnosť rodičov upozorniť triedne učiteľky ak sa v rodine vyskytne nejaké infekčné ochorenie, napr. šarlach, osýpky, kiahne,… a tiež aj vši.
- Dieťa zo stravy je potrebné vyhlásiť do 7,30 hod. Ak je dieťa vyhlásené na neurčito, tak ho treba aj prihlásiť do 7,30 hod. na deň, kedy do MŠ príde, aby sa mohlo prihlásiť na stravu. Pretože pri neurčitom vyhlásení sa nevie, kedy príde a môže sa stať, že dieťa príde do MŠ neskôr a na stravu nie je prihlásené.
- Nedávať do MŠ choré alebo nedoliečené deti!!! Je to nefér voči ostatným deťom a zamestnancom MŠ. Ak dieťa javí známky choroby, učiteľka vás na to upozorní a dieťa nepríjme na druhý deň do MŠ , len na základe lekárskeho potvrdenia, že je zdravé.
- Pitný režim a nápoje podávané deťom pri strave. Rodičia sa zaujímali, či deti pijú sladké nápoje a ako je to s krabičkovými džúsikmi. Chcú, aby deti pili nesladené nápoje a čistú vodu. Bolo im vysvetlené, že deťom sa podávajú : bylinkové čaje, detská stolová voda, pitná voda, čaj s citrónom a medom. Krabičkové džúsy mali raz, ale to nebolo v rámci stravy , ale cez projekt Zdravé ovocie, do ktorého je naša MŠ zapojená a to už my neovplyvníme.
- V rámci spolupráce rodičov s MŠ uvítame rôzne formy a aktivity zo strany rodičov, ktoré budú prínosom pre deti.
- Ak chcú rodičia získať informácie o svojich deťoch, využívať konzultácie s triednymi učiteľkami. O konzultáciách budú informovaní prostredníctvom triednych násteniek v šatniach.
- Čítať oznamy na hlavnej chodbe a v šatniach v triedach.
- V každej šatni budú na nástenke napísané témy týždňa na žiadosť rodičov.
- Informácie o akciách v MŠ si môžu rodičia pozrieť na našej fb stránke( uzavretá skupina) a tiež na našom webovom sídle