Archive for Február, 2014

 

V týždni zameranom na tému života našich starých rodičov,  sme jeden deň venovali hračkám našich starých mám a otcov. Deti priniesli do MŠ rôzne starodávne hračky , ktoré sme porovnávali s hračkami modernými. Pripomenuli sme si, že o hračky sa treba starať a vážiť si ich  Z týchto krásnych hračiek sme si na hlavnej chodbe MŠ urobili výstavku.

Ľudové zvyky a tradície našej obce sú bohatstvo našich predkov, ktoré je potrebné uchovať aj pre budúce generácie. Preto aj zameraním našej MŠ je regionálna výchova. Teší nás, že medzi rodičmi aj starými rodičmi je veľa nadšencov, ktorí nám s týmto vždy ochotne pomôžu. Patrí medzi nich aj teta Olinka Pastrnáková, ktorá je aj koordinátorkou našej regionálnej výchovy.

Ak ju poprosíme o pomoc pri organizovaní nejakej činnosti s týmto zameraním, vždy nám ochotne pomôže. Tak to bolo aj dňa 05.02. 2014, kedy spolu aj so svojimi dcérami Jarmilkou a Galinkou prišli do našej MŠ. Porozprávali nám o tom, ako niekedy ľudia žili, ako pracovali, čo všetko si vedeli vyrobiť. Doniesla veľa zaujímavých pomôcok, ktoré potrebovali pri práci ako bolo pradenie, kropenie plátna, mutenie masla, rajbanie a čo sa deťom veľmi páčilo, že si to mohli aj vyskúšať. Medzitým sme si spievali naše krásne batizovské pesničky.

Tete Olinke patrí naše veľké poďakovanie, že toto bohatstvo odovzdáva s veľkou láskou v srdiečku mladej generácii.

Riaditeľka MŠ v Batizovciach oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2014/2015 sa uskutoční v dňoch od 03.- 31.03. 2014 v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť pre dieťa si rodičia vyzdvihnú v MŠ Batizovce.                                                                   

Rodičia, ktorí už podali žiadosť v minulých šk. rokoch, nepodávajú novú, len svoje dieťa prihlásia u tr.učiteliek.                                                                                               

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov. Pri prijímaní do MŠ sa uprednostňujú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom školskej dochádzky a s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

V prípade voľnej kapacity budú prijaté aj deti od dvoch rokov.                                                                            

Žiadame rodičov, aby termín zápisu dodržali, nakoľko podľa počtu prihlásených detí sa plánuje počet tried v školskom roku 2014/2015.