Archive for September, 2013

Z rodičov sa stávajú rodičia detí z materskej školy

Nástup do materskej školy je pre deti a ich rodičov veľká emocionálna udalosť. Čo je vhodné podniknúť, aby bol nástup pre deti čo najľahší?

Pri vstupe do materskej školy po prvýkrát začína pre dieťa úsek života, ktorý od neho vyžaduje plnenie množstva nových požiadaviek v prostredí, ktoré sa odlišuje od dôverne známeho prostredia domova:

– rodičia (prevažne matka) nie sú dieťaťu bezprostredne kedykoľvek k dispozícii,
- dieťa si musí vytvoriť dôveru k novým osobám – učiteľkám, ktoré sú v materskej škole rovnako k dispozícii aj iným deťom,
- dieťa má rozvíjať vzťahy so skupinou ostatných detí,
- dieťa sa musí učiť novým pravidlám, napr. hračky v triede sú spoločné,
- dieťa sa musí prispôsobiť novému dennému režimu.

Niekoľko dobre mienených rád pre rodičov budúcich „škôlkarov“

1. Ako dobrá príprava na vstup do materskej školy je stretávanie sa dieťaťa s inými deťmi (na ihrisku, v detských kútikoch, v materských centrách a pod.). Dobré je, ak dieťa dokáže vydržať určitú dobu bez rodičov (napr. návšteva u starej mamy bez prítomnosti rodičov). Zabezpečte dieťaťu styk s inými deťmi a ľuďmi. Nacvičujte s dieťaťom ostať bez Vás určitý čas.

2. Je tiež dobré, ak rodičia s dieťaťom pred nástupom do materskej školy využijú jej možnosti: deň otvorených dverí, besiedky a iné prezentácie. Spolupracujte s materskou školu skôr, ako do nej Vaše dieťa nastúpi. Zaujímajte sa o materskú školu.

3. Pre úspešnú adaptáciu je pre dieťa potrebná predvídavosť a prehľadnosť situácie, napr. dochvíľnosť rodičov pri ranných nástupoch do materskej školy, či vyberanie dieťaťa z nej v pravidelnom časom. Buďte zásadoví. Nezavádzajte svoje dieťa.

4. Pripravenosť dieťaťa na vyrovnanie sa s materskou školou je ovplyvnená tiež rodinnými životnými zmenami, napr. narodenie mladšieho súrodenca, rozvod rodičov a pod. V každom prípade by rodič mal o situácii informovať učiteľky, pretože každá informácia o dieťati im pomôže nájsť správny prístup k dieťaťu. S učiteľkami komunikujte aj spontánne.

5. Rodičia si tiež musia zvykať na neprítomnosť svojho dieťaťa v ich blízkosti, nevedia, čo ich dieťa práve robí, či je v poriadku. Dôverujte svojmu dieťaťu. Dôverujte materskej škole a učiteľkám.

6. Vstupom do materskej školy nie len dieťa získava novú rolu, ale aj rodičia: z rodičov sa stávajú rodičia dieťaťa z materskej školy. Buďte hrdí na svoje dieťa, s úsmevom a s dôverou ho podporujte pri rozvoji. Buďte hrdí aj na seba, pretože umožňujete dieťaťu tento rozvoj v spolupráci s materskou školou ako s partnerom.

Sep
03

O Z N A M

Oznamujeme  rodičom, že od  01.09.2013  sa  príspevok  za  pobyt

dieťaťa  v MŠ  bude uhrádzať   -  bezhotovostne , vždy do  20. dňa

v mesiaci. Do poznámky je potrebné zadať meno dieťaťa, školné,

a do VS – mesiac, rok  /napr. 092013/  za kt. sa školné uhrádza.

Školné sa platí mesiac  vopred:

- bezhotovostne  zadaním trvalého príkazu v banke, z účtu rodiča

- alebo cez internetbanking pokiaľ má rodič túto službu k dispozícii

na účet č. 1690844458/0200

Všetci platcovia by mali zvážiť a uprednostniť bezhotovostnú platbu

pred platbou cez poštu, nakoľko je to jednoduchší a rýchlejší spôsob

Ak to finančná situácia rodičov umožňuje, môžu vložiť na účet MŠ aj

jednorazový poplatok, napr. za štvrťrok, polrok..

ŠKOLNÉ ZA PREDŠKOLÁKOV SA NEUHRÁDZA !