Archive for August, 2012

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Písomným vyjadrením – vyhlásením o bezinfekčnosti potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa
skutočnosť, že dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do
materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní.

VZOR

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlasujem, že orgán štátneho zdravotného dozoru, ani všeobecný lekár zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast nenariadil dieťaťu

meno a priezvisko ………………………………………………………………

adresa bydliska ………………………………………………………………

ani jeho rodičom alebo iným osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad) a že mi nie je známe, že v poslednom týždni prišlo moje dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu.

Som si vedomý(á) právnych následkov, ktoré by ma postihli, keby toto moje vyhlásenie bolo nepravdivé.

V Batizovciach, dňa……………………….

………………………………………………………………

podpis zákonného zástupcu

 

Akcie v školskom roku 2011/2012

SEPTEMBER:

 

Slávnostný začiatok šk.roka

 

 

 

 

OKTÓBER:

19.10.

Návšteva koordinátorky Unicefu

27.10.

Haloweenska párty + tvorivé dielne –tr. č.3

31.10.

Návšteva pomníka v obci

 

 

.

 

NOVEMBER:

2.11

Šarkaniáda

3.11.

Jesenné športové. hry na šk. dvore

10.11.

Deň otvorených. dverí + divadelné predstavenie „O čarovnom bicykli“

24.11.

„Deň jablka“

29.11.

Návšteva predškolákov v ZŠ

DECEMBER:

05.12.

Mikuláš v obci – vystúpenie detí

06.12.

Mikuláš v MŠ

09.12.

Pečenie medovníkov – tvorivé dielne – tr. č. 2

19.12.

Vystúpenie v DSS Batizovce

20.12.

Vianočná besiedka pre rodičov

21.12.

Vinšovanie v dedine

JANUÁR:

 

 

 

 

FEBRUÁR

10.02.

Valentínske tvorivé dielne – tr. č. 2

16.02.

Fašiangový ľudový ples za účastí hostí a médií

 

MAREC:

08.03.

Návšteva knižnice

07.03.

Deň s mojou knihou  - tr. č. 2

08.03.

Deň s mojou knihou – tr. č. 1

09.03.

Deň s mojou knihou – tr. č. 3

20.03.

Deň veselých zúbkov

21.03.

Talenťáčik – prezentácia talentu detí MŠ

 

v pôsobnosti ŠU Veľký Slavkov -

 

organizátorom MŠ Batizovce

 

 

APRÍL:

02.04.

Vyškrabávanie veľkonočných kraslíc v MŠ – p. Pastrnák, a  rod. Barborkova

04.04.

Šibačka v Šafráne spojená s vinšovačkami

 

 

 

 

MÁJ:

03.05.

„Srdiečko pre mamičku“ – tvor. dielne – tr. č. 3

04.05.

Jarné športové hry – v zdravom tele-zdravý duch

10.05.

Deň matiek – kult. program pre rodiny v regionálnom duchu

13.05.

Kult. program pri príležitosti obecných osláv Dňa matiek

16.05.

Prváci v MŠ

17.05.

Divadelné predstavenie „ O Pleškovi a striebornej Borke“ – (Diavadlo zpod Spišského hradu)

14.05 – 18.05.

Týždeň modrého gombíka – aktivity Unicef

23.05.

IVystúpenie imitátora zvierat – Quido

25.05.

V hasičskej zbrojnici – exkurzia u požiarnikov

29.05.

Kvapka krvi – účasť pri darovaní krvi v hasičskej zbrojnici /Zdravot. výchova/

30.05.

Výlet – Kežmarský hrad

31.05.

Ukážka ľudových remesiel, krojov, zvykov –        p- Pastrnáková s dcérami

 

 

JÚN:

01.06

Deň detí – súťaže, hry, diskotéka v triedach

07.06.

Letné športové hry- detská olympiáda

14.06.

„ O Gašparkovi a čarovných zemiačkoch“ – výchovný koncert ZUŠ Fantázia v MŠ

22.06.

Indiánsky rozprávkový večer pre predškolákov

26.06.

Deň s mojou hračkou

28.06.

Rozlúčka s predškolákmi – Miestne kult. stredisko –p.starosta, ved. MKS

28.06.

Rozlúčka s predškolákmi –Šafrán – s rodičmi