Archive for August, 2011

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Písomným vyjadrením – vyhlásením o bezinfekčnosti potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa
skutočnosť, že dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do
materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní.

 

VZOR

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

Vyhlasujem, že orgán štátneho zdravotného dozoru, ani všeobecný lekár zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast  nenariadil dieťaťu

meno a priezvisko             ………………………………………………………………

adresa bydliska            ………………………………………………………………

ani jeho rodičom alebo iným osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad) a že mi nie je známe, že v poslednom týždni prišlo moje dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu.

Som si vedomý(á) právnych následkov, ktoré by ma postihli, keby toto moje vyhlásenie bolo nepravdivé.

 

V Batizovciach, dňa……………………….              

………………………………………………………………

podpis zákonného zástupcu