Archive for Apríl, 2011

1.Čo je to obezita

Obezita sa stáva celosvetovým problémom . U nás má zhruba 13% detí nadváhu. Slovensko sa ocitlo na štvrtom mieste v celosvetovom meradle .Obezita je definovaná ako nadbytok tukového tkaniva. Nerovná sa nadmernej hmotnosti. Dieťa so zvýšenou hmotnosťou nemusí byť obézne, pretože na jeho hmotnosti sa podieľa robustná kostra, a naopak , dieťa má síce nízku hmotnosť, ale je obézne, pretože jeho kosti a svalstvo sú slabé. Lekári merajú obezitu podľa vrstvy podkožného tuku a my si ju dokážeme vyrátať podľa BMI.

Detský organizmus je jedinečný svojim rastom a vývojom. Preto treba sledovať hmotnostnú krivku dieťaťa,
ktorá by mala byť vzhľadom na jeho rast primeraná. U dospelých hodnota BMI nad 25 znamená nadmernú hmotnosť, BMI nad 30 predstavuje obezitu. Na deti sa však vzťahujú iné kritériá, pri ktorých treba zohľadniť vek a pohlavie dieťaťa . Preto boli vypracované percentilové grafy pre deti od narodenia do 18 rokov , diferentne pre obe pohlavia. Určiť, či má dieťa nadváhu, resp. je obézne, môže najkvalifikovanejšie pediater. Ten v prípade potreby navrhne aj adekvátnu liečbu.

 

2.Príčiny obezity u detí predškolského veku

Najčastejšou príčinou obezity u detí je nevhodný životný štýl. Patrí sem najmä :

· Nevhodný denný režim ( nepravidelné stravovanie, vynechanie jedál, nevyvážené striedanie aktivít,)

· Nedostatok pohybu

· Sedavé aktivity ( televízia, počítač )

· Nevhodná skladba stravy ( sladené nápoje, tuky, biela múka, )

· Dedičnosť

· Vek ( pravdepodobnosť výskytu nadváhy a obezity s vekom rastie)

 

3.Prevencia obezity u detí

Cieľom prevencie je dosiahnutie rovnováhy medzi príjmom energie potravou a jej spotrebou v rámci metabolizmu, telesnej aktivity a u detí aj rastu. Prevencia je účinnejšia ako liečba. Najdôležitejšia úloha je pravidelný pohyb a zdravé stravovanie .

Správne návyky zdravého spôsobu života si deti formujú už v útlom veku. Dostatok času na hry, na zdravý pohyb, zdravé stravovanie. Na vytvorenie návykov životného štýlu u detí predškolského veku má vplyv jeho okolie, rodina a materská škola. Činnosti v materskej škole realizujú odborný zamestnanci, ktorí ich plánujú v súlade na potreby dieťaťa. Úlohou materskej školy je však aj osveta medzi rodičmi. Úzkou spoluprácou materskej školy a rodiny sa hľadá optimálna spoločná cesta v prospech dieťaťa.

 

Rodičia sú vzorom pre svoje deti. Platí pravidlo : " rob , ako to robím ja" namiesto " rob ako hovorím"

 

 

4.Prevencia obezity u detí v legislatíve

Aktuálne dokumenty na podporu zdravia ktoré vychádzajú z koncepcie štátnej politiky zdravia je Programové vyhlásenie vlády SR. Konkrétne je to Národný program podpory zdravia a v rámci neho rozvojový projekt " Zdravie v školách" a Národný program prevencie obezity." Jeho cieľom je zabrániť vzniku nadváhy a obezity u detí zdravým životným štýlom. Využitie tohto projektu v školskom prostredí má mnohé výhody :

- Má dosah na veľkú časť detskej populácie

- Detí trávia v škole značnú časť svojho času

- Usporiadanie a obsah denných činností v MŠ tvoria optimálne, predovšetkým praktické, ale v jednoduchej podobe aj teoretické podmienky na osvojenie si zdravého životného štýlu

- Dieťaťu poskytuje dostatočný pitný režim a zdravú stravu

- Dáva podnety na zlepšenie prístupu k športu a aktívnemu tráveniu voľného času.

Dôležitou požiadavkou správnej životosprávy v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych druhov činností, aktivít, ale aj to aby miera zaťaženia určitou činnosťou bola primeraná silám detského organizmu. Veľkými inovatívnymi zmenami je aj vyhláška o školskom stravovaní k zákonu č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

5. Pohyb ako prevencia

Pohyb je dieťaťu prirodzený, kto pravidelne športuje, je zdravší a cíti sa viac fit.Organizmus má väčšiu imunitu voči chorobám. Fyzická aktivita je indikovaná ako prevencia a liečba obezity.

Cvičením :

· Urýchli sa metabolizmus

· Detoxikácia je intenzívnejšia, a tuky sa rýchlejšie spaľujú

· Zlepšuje sa trávenie

· Spánok je pokojnejší a hlbší

· Zlepší sa imunitný systém

· Zlepší sa prekrvenie mozgu

· Telo je pevnejšie, zovňajšok je pôvabnejší

· Zvýši sa vitalita

 

U dieťaťa predškolského veku je najzákladnejšou potrebou potreba pohybu. Je dôležité, aby sa pohybová aktivita rozvíjala len v rozsahu primeraných fyziologických nárokov. Telesná zdatnosť je v predškolskom veku základnou črtou a podstatným predpokladom formovania detskej osobnosti. Dieťa musí cítiť potrebu pohybu a nesmie mať pocit, že pohyb je niečo nevhodné, zaťažujúce. Telesná zdatnosť neznamená len veľkú silu a pružnosť, alebo veľkú kapacitu pľúc. Je to vzájomná súhra a optimálna funkčnosť. Jednou zo súčastí telesnej zdatnosti je popri svalovej zdatnosti aj aeróbna zdatnosť – funkčnosť srdcovo- cievnej a dýchacej sústavy. Je to schopnosť dlhodobejšieho pohybového zaťaženia celého organizmu, pri ktorom sú vyššie nároky na prácu pľúc a srdca. V materskej škole sa využívajú lokomočné hry s permanentným pohybom, naháňačky, prekážkové dráhy, cvičenia s náčiním, pohyb s hudbou a pod. Optimálne zaradenie je 3x do týždňa nasledujúco : spontánne činnosti v rozsahu 20 minút, riadené činnosti 10 minút.

 

Deťom treba vytvárať podmienky a svojim výchovným pôsobením ich viesť k tomu, aby sa pohyb stal súčasťou ich denného režimu teraz aj v budúcnosti.

 

Pri tvorbe pohybových aktivít v MŠ treba zohľadniť obmedzenie dlhodobých jednotvárnych činností, uprednostniť striedanie pohybu a rôznych foriem činnosti, vhodne motivovať všetky pohybové aktivity, využívať možnosti prepojenie mysle a pohybu. Pohybové aktivity musia byť všestranné, treba sa vyhýbať jednostranným orientáciám na určitý pohybový výkon.

 

Odporúča sa :

 • Pohyb na čerstvom vzduchu
 • Pohybové a hudobno-pohybové hry
 • Pohybové a relaxačné cvičenia, zdravotné cviky, dychové cvičenia, prirodzené pohyby ako sú chôdza, beh, skok
 • Bicyklovanie
 • Plávanie
 • Cvičenie s náradím a náčiním
 • Sezónne činnosti.

6.Zásady ktoré treba rešpektovať :

 • Pri únave dieťaťa zmeniť organizovanú činnosť. Pri spontánnej činnosti , ak je dieťa unavené, samo ukončí aktivitu.
 • Nebrániť dieťaťu vykonávať aktivitu z dôvodu nebezpečnosti, ak sa dá uskutočniť s pomocou dospelého. Tu zohráva veľkú úlohu poučenie a disciplína dieťaťa-
 • Netrestať deti za neúčasť na pohybových aktivitách. Pokúsiť sa zistiť príčinu a zmeniť motiváciu, avšak rešpektovať vôľu dieťaťa
 • Neporovnávať pohybové výkony jednotlivých detí! Využívať pozitívnu motiváciu, pochvalu, povzbudenie.
 • Pri plánovaní a realizácií aktivít rôznej náročnosti akceptovať zmeny biorytmu dieťaťa v priebehu dňa. Vrchol je medzi desiatou a jedenástou hodinou dopoludnia, potom prudko klesá a druhý, nižší vrchol aktivity je medzi pätnástou a osemnástou hodinou .

7.Správna výživa

Výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave dieťaťa a určujú potenciál jeho ďalšieho fyzického a psychického rozvoja. Zásady výživy sú základným kameňom životosprávy. Deťom teba podávať pestrú a hlavne energeticky vyváženú stravu.

Dieťa ktoré navštevuje materskú školu má záruku, že takáto strava mu bude podávaná. Školské stravovanie je v našich podmienkach na veľmi dobrej úrovni. Základné podmienky školského stravovania sú uvedené v školskom zákone. Správna výživa ovplyvňuje nielen telesný rast a telesné zdravie, ale podporuje aj duševný vývoj dieťaťa.

Základy spôsobu výživy zakladá rodina, a materská škola sa významne podieľa na vytváraní stravovacích návykov.

Materské školy dodržiavajú ministerstvom školstva schválené Materiálovo-spotrebné normy pre školské stravovanie.

V materskej škole dodržiavame tieto pravidlá :

 • Na prípravu pestrej stravy používať zdravotne neškodné , na vitamíny, minerálne látky a vlákninu bohaté potraviny.
 • Dodržiavať správny pitný režim. Dieťa by malo vypiť aspoň 1 liter tekutín denne. Vhodná je pitná voda, minerálna voda, stolová voda, nesladené čaje, alebo riedené ovocné šťavy.
 • Polievka je dôležitá a prispieva k dostatočnému príjmu tekutín. Pripraví žalúdok na príjem ďalšieho jedla. Podporuje vylučovanie tráviacich štiav, významný je obsah živín. Pokiaľ si menšie deti na ďalšie chody iba zvykajú, nevnucujem im veľké množstvo polievky.
 • Najvodnejšou úpravou pre deti je varenie, a dusenie, pečenie a zapekanie. Najmenej vhodné je grilovanie a vyprážanie, pretože do jedla sa dostáva veľa prepaľovaných tukov a ďalších nezdravých látok.

 

Nechutenstvo u detí

Často sa stáva, že aj napriek najlepším úmyslom a adekvátnym podmienkam, deti odmietajú stavu, trpia nechutenstvom. Ide o zdravotný problém, a riešenie patrí do rúk odborníkom. Rodičia a učiteľky v materských školách môžu významnou mierou ovplyvniť vzťah dieťaťa k jedlu a jedeniu. Nevyhnutné je uvedomiť si že negatívny postoj k prijímaniu potravín nevytvára vhodné návyky, súvisiace so zdravým životným štýlom. V takejto situácii majú rodičia tendenciu ponúkať deťom potraviny a jedlá, ktoré sú ochotné prijímať. Rizikom je, že ide o potraviny, ktoré deťom chutia viac, pretože sú ochucované rôznymi prísadami, ktoré nie sú v súlade so zdravou výživou.

Na osvojenie si návykov správnej výživy sa odporúča :

 • Pravidelné stravovanie, ktoré si vyžaduje vyhradiť pevne stanovené časy
 • Estetické stolovanie. Stolovať v pokoji, primerane dlhý čas. Nedovoliť hrať sa s jedlom.
 • Posledné jedlo dať dieťaťu 2 hodiny pred spaním. Základným pravidlom je, že strava detí musí byť pestrá. Deti by sa nemali prejedať.
 • Využívať nátierky, kde môžeme kombinovať najrôznejšie druhy surovín. Takto deti prijmú aj potraviny, ktoré by inak odmietli. Nátierky použijeme na prípravu desiatej, ale aj večere, alebo raňajok. Ako základ sa používa tuk, kde radšej zvolíme rastlinný variant. Dôležitá je aj forma, v akej nátierku naservírujeme. Vyberáme zaujímavé podkladové pečivo s rôznymi tvarmi a farbami. Farebne ho dotvoríme zeleninovou alebo bylinkovou oblohou, podľa sezóny.
 • Obmedziť, prípadne vylúčiť všetky energetické a nezdravé potraviny : jedlá z rýchleho občerstvenia, hranolčeky, čipsy, šišky, zmrzliny, majonézy, tučné mäso, údeniny, šľahačku, sladkosti vrátane sladených nápojov atď.
 • Dávať deťom viac zeleniny a ovocia, hlavne surové, obilniny a strukoviny, zemiaky, ryžu, celozrnné produkty. Mäso ( kuracie, králičie, morčacie, teľacie a hovädzie) pripravujte iba 2-3krát za týždeň, 1-2 krát týždenne ryby. Denne mlieko a mliečne výrobky. Jedálny lístok by mali z 2/3 tvoriť potraviny rastlinného pôvodu a z 1/3 potraviny živočíšneho pôvodu.

 

Pre deti , ktoré trpia nechutenstvom,niekoľko zdravých trikov na prebudenie chuti k jedlu :

 • dieťa má stolovať s ostatnými členmi rodiny. Jeho jedlo na pohľad nemá byť odlišné, treba dodržiavať podmienku lákavej úpravy jedla na tanieri.
 • Dieťa si k stolu nemá sadať príliš unavené.
 • Pri dochucovaní jedál používajte zelené bylinky ( pažítku, petržlen, majorán ), nedráždivé korenie, a zeleninu. Okysliť sa môže pár kvapkami citrónovej šťavy, jogurtom, alebo acidofilným mliekom. Používať ochucovadlá bez glutamánu sodného.
 • Zapojiť dieťa do prípravy jedla, prestierania a upratovania zo stola. Dieťaťu dať primeraný príbor. Snažiť sa zapojiť ho do výberu jedálneho lístka, ktorý sa realizuje v zdravej podobe.
 • Dieťaťu dať jedlo na tanier v primeranej teplote a množstve, poprípade menšiu dávku. Radšej mu jedlo pridať, ako v ňom vyvolávať nechuť kvôli preplnenému tanieru.
 • Z pečiva s nátierkou vykrajujte rôzne tvary, trojuholníky, štvorčeky a pod. Ozdobte ho farebnou zeleninou.
 • Ak dieťa odmieta zeleninu, skúste ju dochutiť bylinkami alebo jogurtom. Zeleninové šaláty zjemnite pridaním ovocia s nastrúhaným jablkom. Šalát z červenej repy možno dochutiť pomarančom.
 • Ak dieťa nechce jesť mäso, skúsiť ho spracovať v inej podobe, ako napríklad fašírky a mleté rezne. Mleté, netučné mäso sa môže pridať do obilných a zeleninových fašírok a pripraviť mäsové knedle alebo omáčku na cestoviny s mäsom. Dieťa tak mäso zje bez toho aby o tom vedelo.

 

Je dobré :

 

Učiť deti vnímať pocity, ktoré jedlo vyvoláva

Učiť ich vážiť si jedlo

Nenútiť ich jesť, keď im nechutí

Nedovoliť im hrať sa s jedlom

Dať im možnosť poznať aj hlad

 

 

 

Školská potravinová politika v našich školách znamená, že sa dodržiavajú všetky všeobecne záväzné predpisy, ako sú zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov, a odporúčané výživové dávky, pretransformované cez normy do jedálnych lístkov a s primeraným akceptovaním návrhov, pripomienok a osobitostí stravovania v rodinách detí a ich stravovacích návykov. Určité doplnky, spestrenie môžu priniesť projekty, ktoré sa v školách realizujú, napríklad projekt " Zdravie v školách."

Už aj naše deti vedia, že krv je pre človeka tou najvzácnejšou tekutinou. Človek, ktorý sa rozhodne darovať krv môže častokrát zachrániť život niekomu inému. My sami nikdy nevieme, kedy sa dostaneme do situácie, kedy budeme sami potrebovať niečiu krv na záchranu života. Našťastie je stále dosť ľudí, ktorí si túto problematiku uvedomujú a rozhodnú sa darovať krv.

Transfúzna jednotka zavítala aj do Batizoviec a my, zvedavé deti sme chceli na vlastné oči vidieť, čo sa deje pri odbere krvi a ako to vyzerá. Privítali nás milí ujovia a tety z NsP Poprad a všetko nám dôkladne vysvetlili. Mohli sme vidieť odvážnych ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krv a sestrička nám dokonca dovolila chytiť si do vlastných rúk vrecúško s krvou. To bol zážitok! Nik z nás sa nebál, pretože ujo, ktorému brali krv sa na nás usmieval a vôbec ho to nebolelo. Na záver sme sa odfotili pri sanitke a mali sme z celej exkurzie veľmi pekný zážitok!

"Morena, morena kde si prebývala?

Tam hore,  tam hore, v tej tmavej komore.

Čo si tam robila? Mlieko som mútila.

Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili.

Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári.

Kdeže je ten konár? Chlapi ho odťali!"

Týmito slovami sme vyprevádzali zimu a vítali jar prostredníctvom vynášania Moreny, jedného z najkrajších ľudových zvykov, aké máme. Nakoľko sme škôlka zameraná na regionálnu výchovu, snažíme sa u detí prebúdzať záujem o tieto nádherné ľudové zvyky a tradície.

Najväčšiu radosť z hádzania Moreny do potoka mali určite naše najmenšie deti, ktoré to videli prvýkrát, ale aj pre ostatné deti to bol veľký zážitok….Dúfame len, že tá jar už naozaj čoskoro príde!!! :)

Keď sme sa dozvedeli, že nás prídu navštíviť naši kamaráti prváčikovia, nevedeli sme sa ich už dočkať.Boli sme zvedaví na to, ako sa zatvária, keď vojdú opäť do škôlky, do ktorej ešte pred rokom chodievali každý deň…Úsmevy na ich tvárach nám prezradili, že sa sem vrátili veľmi radi a poriadne si poobzerali, či sa na ich bývalej triede niečo zmenilo ….Pripravili sme pre nich bohatý program, ktorý sme začali divadielkom "O červenej čiapočke". Prečítali sme si maľované čítanie, v ktorom sme spolupracovali tak, že prváčikovia čítali text a my škôlkari sme dopĺňali obrázky do textu. Stihli sme sa aj spoločne zahrať "Na sovu a líščatá" a darovali sme prváčikom vlastnoručne vyrobenú sovu, ktorá im bude pripomínať naše spoločne strávené chvíle. Na záver sa prváci vrátili do škôlkarskych čias a spoločne so škôlkarmi sa zahrali s autíčkami, kockami, hrami, navarili chutné pohostenie v našej kuchynke a poobzerali knižky, ktoré pribudli v našej knižnici. Bolo nám s nimi veľmi príjemne a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie!!!yes

 

"Kamaráti tí sa nesmú nikdy spolu biť,

kamaráti musia ťahať za spoločnú niť.

Požičiavajú si knižky, rozdelia sa o guličky,

vedia jak dve čerešničky vedľa seba žiť :) "

 

Zapojili sme sa do do projektu Naturáčikove dobrodružstvá

 

Do projektu Naturáčikove dobrodružstvá sa zapojilo  3 000 materských škôl a viac ako 120 tisíc škôlkarov z celého Slovenska.  Ide o jedinečnú šancu vyhrať pre svoju škôlku hodnotnú výhru.

 

Viac informácií o súťaži nájdete na

http://www.vitana.sk/naturacikove-dobrodruzstva/

 

Obrázok

Chceli by ste aby vyhrala škôlka unikátnu interaktívnu tabuľu či profesionálnu detskú kuchynku?

 

Obrázok

Výhra v súťaži

Čo bude nasledovať?

 

Ako sa zapojiť do súťaže

V termíne od 11. apríla 2011 do 6. mája 2011 budú po celom Slovensku cestovať 2 tímy Naturáčikov v kostýmoch zeleniniek (kukurička a paradajka).

 

Náhodným výberom navštívia 120 škôlok, ktoré potvrdili účasť v hre, splnili všetky úlohy a dostali sa tak do užšieho výberu.

 

 Naturáčikovia si pre detičky pripravili pestrý program, natočia súťažné video vyzdobenej škôlky spolu s pesničkou naspievanou deťmi, ktoré zverejnia na stránke facebooku Chutne a Natur.

 

Reportáže zo škôlok po celom Slovensku si budete môcť spolu s deťmi  pozrieť na stránke www.rodinka.sk alebo na facebooku.

 

Vznikne jedinečná hitparáda súťažných pesničiek rôznych materských škôlok.

 

Odborná porota vyberie výhercov 16. mája 2011.

 

Víťazov predstavíme v živom vysielaní na rádiu VIVA a www.rodinka.sk.

 

Víťazným materským školám doručíme výhru s písomným oznámením.

 

Čo ak Vašu škôlku nestihnú Naturáčikovia navštíviť?

Stále je šanca na výhru, ak krátke video naspievanej pesničky sa zašle e-mailom na: naturacik@naturacik.sk.

 

Videá budú zaradené do špeciálneho hlasovania na facebooku.

 

Profesionálnu detskú kuchynku vyhráva materská škola, ktorej video získa najväčšiu priazeň verejnosti (najviac kliknutí ).

 

Staňte sa priateľom stránky Chutne a Natur na facebooku a získate tak vždy aktuálne informácie o projekte!